Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

AirPraxis

Studujete V?? Baví Vás pr?myslová automatizace? Chcete se tomuto oboru věnovat i ve svém budoucím povolání? Chcete prohloubit svoje zku?enosti a znalosti ze světa pr?myslové automatizace?

P?esně pro vás SMC p?ipravuje ka?dy rok speciální program ?SMC AirPraxis“

Co je SMC Air-Praxis?

SMC AirPraxis je va?í vstupenkou do světa pr?myslové automatizace prost?ednictvím pneumatickych a elektro-pneumatickych systém?, elektrickych pohon?, pr?myslového ?ízení a pr?myslové komunikace.

úspě?nym absolvováním SMC AirPraxis m??ete zvy?it svoji pozici a atraktivitu na pracovním trhu.

SMC AirPraxis je unikátní kombinace online vyukovych kurz?, teoretickych seminá?? a praktickych workshop? ur?ená pro studenty vysokych technickych ?kol se zamě?ením na pr?myslovou automatizaci, kte?í chtějí ji? během svého studia získat teoretické a zejména praktické zku?enosti pro svoje budoucí zaměstnání.

Kdo se m??e do AirPraxis p?ihlásit?

V akademickém roce 2019/2020 bude SMC AirPraxis dostupná pro studenty studující v Brně, Ostravě, Plzni, nebo Liberci. ú?ast na SMC AirPraxis je pro v?echny studenty zdarma, jedinou investicí, kterou budete muset do SMC AirPraxis vlo?it je vá? ?as.

Pokud i vy máte zájem se p?ihlásit do programu SMC AirPraxis, nav?tivte www.smcengineering.cz/airpraxis kde se dozvíte v?echny pot?ebné informace.

Chcete vědět více informací?

Nav?tivte na?i speciální webovou stránku, věnovanou projektu AirPraxis, kde se dozvíte detailní informace.

V p?ípadě dotaz?

Neváhejte se ozvat na adresu: [email protected]

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看