Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Corporate Social Responsibility - Spole?enská odpovědnost

Vě?íme, ?e zisku a r?stu lze dosáhnout odpovědnym zp?sobem. To je d?vod, pro? jsou udr?itelné obchodní postupy a ?etrné vyu?ívání zdroj? nezbytnou sou?ástí ve v?ech oblastech podnikání spole?nosti SMC .

Spole?ensky závazek
SMC sdílí sv?j ekonomicky úspěch s těmi, kte?í pot?ebují pomoc. Ji? několik let je SMC aktivně podporuje nejednu charitativní organizaci. 

Udr?itelné podnikání
Jasnym cílem SMC je neustále zlep?ovat ekologickou ?etrnost produkt? a slu?eb. SMC nabízí svym partner?m ?kolení prost?ednictvím audit? na podporu ?zelené“ produkce. 

SMC pomáhá - Advent

Adventní ?as je pro nás nedílně spojen s charitativními projekty. A? u? se jedná o projekt ,, Je?í?kova vnou?ata“, jeho? hlavním cílem je splnit p?ání a zp?íjemnit Vánoce senior?m v domovech d?chodc?. Tohoto projektu se ú?astníme od roku 2017. Od té doby jsme osobně nav?tívili a p?ivezli dárky deseti senior?m z celého Jihomoravského kraje. A musíme ?íct, ?e to stálo za to.

Dal?í aktvitou v rámci Vánoc je i ka?doro?ní nakupování dárk? pro děti z dětskych domov?. V leto?ním roce jsme si vybrali dětsky domov v Boskovicích a splnili jim p?ání ve formě vstupenek do dětského  zábavního parku.

SMC pomáhá sportem

V na?í spole?nosti se rádi zapojujeme do charitativních projekt? i v pr?běhu roku. Oblíbenymi událostmi jsou sportovní akce po?ádané pro dobré ú?ely jako je Běh pro Světlu?ku nebo Závod dra?ích lodí, kterou po?ádá nada?ní fond Modry Hroch. 

SMC a projekty v regionech

SMC CZ je spole?nost, která má hlavní sídlo v Brně, proto byla v minulosti vět?ina charitativních projekt? situována právě zde. V leto?ním roce jsme se rozhodli, ?e to změníme. Ka?dá obchodní pobo?ka měla mo?nost rozhodnout, které organizaci by rádi p?ispěli. Hlavním d?vodem této změny bylo zapojení zaměstnanc? a mo?nost vybrat si regionální charitu. Vět?inu míst se nám povedlo i osobně nav?tívit a nahlédnout pod pokli?ku těmto organizacím, pochopit jak fungují, seznámit se se zaměstnanci. 

Jak pomáháme?

zapojení do charity_bez loga.jpg

Máte nějaké dotazy nebo p?ipomínky ohledně CSR aktivt? Ozvěte se nám na emailovou adresu: [email protected]

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看