Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Vylou?ení odpovědnosti / Ochrana osobních údaj?

Copyright SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Ve?kerá práva vyhrazena. Ve?keré obrázky, grafy, texty, zvukové stopy, videa a anima?ní soubory na této webové stránce podléhají autorskému právu, p?íp. dal?ím zákon?m na ochranu du?evního vlastnictví. Sdílení, mno?ení, změna ?i pou?ívání v jinych elektronickych nebo ti?těnych publikacích není bez vyslovného souhlasu spole?nosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. povoleno.

Vylou?ení odpovědnosti

Spole?nost SMC Industrial Automation CZ s.r.o. neru?í za úplnost, správnost a aktuálnost informací, které jsou uvedeny na webovych stránkách.  Spole?nost SMC Industrial Automation CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na do?asnou ?i kone?nou změnu, doplnění, smazání nebo uve?ejnění ?ástí stran nebo celé nabídky bez zvlá?tního upozornění.

Zji??ování a zpracování osobních údaj?
Osobní údaje se ukládají pouze tehdy, kdy? je uvedete nap?. p?i registraci, v dotazníku, cenovém oznámení nebo za ú?elem plnění smlouvy.

Osobní údaje ukládáme pouze tehdy, kdy? je sami uvedete, nap?. v zadávacích maskách pro registraci nebo v kontaktním formulá?i. Sv?j souhlas samoz?ejmě m??ete kdykoli odvolat. Za tímto ú?elem prosím za?lete e-mail na [email protected].

Pou?ívání cookies
V některych ?ástech pou?ívá SMC takzvané cookies. Ty umo?ňují ur?ité funkce a poskytování individuálních slu?eb. Některé cookies pou?ívané firmou SMC se po ukon?ení sdíleného prohlí?e?e, tj. po uzav?ení okna prohlí?e?e, opět sma?ou (tzv. sdílené cookies). Jiné cookies z?stávají v koncovém po?íta?i u?ivatele a umo?ňují firmě SMC znovu identifikovat prohlí?e? u?ivatele p?i dal?í náv?těvě.
U?ivatel m??e sv?j prohlí?e? nastavit tak, aby byl o vlo?ení cookies informován a jednotlivě se mohl rozhodnout, zda je p?ijme nebo zda p?ijetí cookies v ur?itych p?ípadech nebo obecně m??e vylou?it. P?i nep?ijetí cookies m??e byt omezena funkce webové stránky spole?nosti SMC a pou?ití softwaru.

Pou?ívání Google Analytics
Tato webová stránka pou?ívá Google Analytics, slu?bu spole?nosti Google Inc. (?Google“) pro analyzu webu. Google tyto informace pou?ívá k vyhodnocování va?ich náv?těv webové stránky a sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce.
Google Analytics pou?ívá tzv. ?cookies”, textové soubory, které jsou ulo?eny ve va?em po?íta?i a umo?ňují analyzu va?í správy webové stránky:
Informace o va?ich aktivitách na této webové stránce, vytvo?enych pomocí cookie, se zpravidla p?ená?ejí a ukládají na server spole?nosti Google v USA. V p?ípadě aktivace anonymity IP na této webové stránce v?ak bude va?e IP adresa spole?ností Google v ?lenskych státech Evropské unie nebo jinych smluvních státech dohody o Evropském hospodá?ském prostoru p?edem zkrácena. Pouze ve vyjime?nych p?ípadech bude na server v USA p?evedena plná IP adresa, kde bude zkrácena. 
IP adresa p?edaná z va?eho prohlí?e?e v rámci programu Google Analytics nebude slu?ována s dal?ími údaji z Google.
Ukládání cookies m??ete zamezit nastavením svého prohlí?e?e. Upozorňujeme v?ak na to, ?e v tomto p?ípadě nebudete moci v plném rozsahu vyu?ít v?echny funkce těchto webovych stránek.

Ochrana dat
Bezpe?nost poskytnutych dat je zaji?těna pomocí vhodnych technologickych a organiza?ních opat?ení a jsou v?dy zachovávána pouze v za?ifrované podobě (?ifrovací technologie: Secure Socket Layer).

Právo na informace
Máte kdykoli právo získat údaje ulo?ené k va?í osobě a na informace o ú?elu zpracování dat. 

千梦影院-千梦影院在线电影