Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

údaje o spole?nosti

údaje o spole?nosti

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a
612 00 Brno
T: +420 541 424 611
F: +420 541 218 034 
[email protected]

 

 

Zápis v obchodním rejst?íku  oddíl C, vlo?ka 34101
  Krajsky soud v Brně
DI? CZ 62909070
V?eobecné obchodní podmínky  
P?íslu?nost ke komo?e

Regionální hospodá?ská komora Brno

SMC Group Code of Conduct (SMC eticky kodex) SMC Corporation

 

Jednatel
Ing. Mag. Robert Angel

Spole?ník
SMC Korporace, Japonsko

P?edmět podnikání:
Vyroba, obchod a slu?by neuvedené v p?ílohách 1 a? 3 ?ivnostenského zákona

Poznámka
Z d?vodu p?ehlednosti textu na na?ich webovych stránkach nepou?ívají se mu?ské a ?enské tvary. Tímto oslovení chceme samoz?ejmě oslovit ?eny i mu?e. A

 

千梦影院-千梦影院在线电影