Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

V?EOBECNé OBCHODNí PODMíNKY

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

1. V?EOBECNá USTANOVENí

1.1. Prodávající, spole?nost SMC Industrial Automation CZ s.r.o. (dále jen ?SMC“), usiluje o to, aby vztahy s obchodními partnery byly v?dy optimální. V p?ípadě nesrovnalostí ?i nedorozumění se SMC v?dy sna?í dospět k oboustranně korektnímu ?e?ení situace. Pro usnadnění nalezení solidního a korektního ?e?ení těchto p?ípad? jsou vytvo?eny následující obchodní podmínky.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro v?echny obchodní p?ípady v?etně těch, které vzniknou prost?ednictvím internetové poptávkové aplikace p?ístupné z oficiálních internetovych stránek spole?nosti. Tyto obchodní podmínky blí?e vymezují a up?esňují práva a povinnosti obou smluvních stran.

1.3. Prodávajícím a provozovatelem internetové poptávkové aplikace je spole?nost SMC. Ve?keré aktuální kontaktní informace naleznete v sekci ?Kontakt“ na oficiálních internetovych stránek spole?nosti www.smc.cz.

1.4. Ve?keré smluvní vztahy jsou uzav?eny v souladu s právním ?ádem ?eské republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se ?ídí p?íslu?nymi ustanoveními zákona ?. 89/2012 Sb., ob?ansky zákoník, ve znění platném v okam?iku uzav?ení smlouvy (dále jen ?ob?ansky zákoník“).

2. Pou?ití vyrobku

2.1. Vyrobky spole?nosti SMC jsou vyrobeny a ur?eny pro pou?ití v pr?myslovych automatizovanych systémech.

2.2 Jakékoli jiné pou?ití, mimo vy?e zmíněné, podléhá schvalovacímu procesu spole?nosti SMC, které vy?aduje písemnou ?ádost a písemné schválení ze strany SMC.

2.3 Pokud si zákazník objedná nebo pou?ije produkt SMC jakymkoli jinym zp?sobem, ktery by nebyl p?edem schváleny spole?ností SMC, nese za jeho po?kození ?i p?ípadné jiné ?kody plnou odpovědnost a nebude po?adovat náhradu od spole?nosti SMC.

2.4 Zákazník se zavazuje dolo?it, ?e mu spole?nost SMC p?edem schválila oblast pou?ití produkt?.

3. ROZSAH PLATNOSTI

3.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na v?echny dodávky zbo?í, a obdobně platí i pro dodávky slu?eb ?i jiného plnění, a to v?dy v souvislosti s p?íslu?nym individuálně u?iněnym ujednáním ohledně konkrétního obchodního p?ípadu (dále jen ?zbo?í“).

3.2. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnymi a ú?innymi v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzav?ení kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující mo?nost se seznámit p?ed vlastním uskute?něním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, ?e se s těmito obchodními podmínkami seznámil a ?e s nimi souhlasí.

3.3 Změny dohodnuté oproti těmto obchodním podmínkám platí pouze v p?ípadě, pokud byly písemně ze strany SMC akceptovány.

4. NEZáVAZNá NABíDKA

4.1. Platnost SMC nabídek je uvedena p?ímo v textu ka?dého dokumentu. Nabídky nejsou návrhem na uzav?ení smlouvy ve smyslu § 1732 ob?anského zákoníku.

4.2. údaje obsa?ené v katalozích a jiné dokumentaci jsou směrodatné vylu?ně v tom p?ípadě, pokud je na ně v nabídce a písemném potvrzení zakázky firmou SMC vyslovně odkazováno. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob?anského zákoníku se nepou?ije.

4.3. Ve?kerá nabídková a projektová dokumentace je du?evním vlastnictvím SMC a bez vyslovného p?edchozího souhlasu SMC nesmí byt ani rozmno?ována, ani dále zp?ístupňována t?etím osobám.

5. UZAV?ENí KUPNí SMLOUVY

5.1 Smlouva se pova?uje za uzav?enou, jestli?e SMC po obdr?ení objednávky písemně zakázku potvrdila, a jestli?e proti tomuto potvrzení zakázky nebyly prokazatelnym zp?sobem kupujícím vzneseny námitky, a to nejpozději do 1 (jednoho) pracovního dne ode dne doru?ení potvrzení zakázky. Neobdr?í-li kupující potvrzení zakázky nebo její odmítnutí v p?imě?ené době, nejpozději do 5 dn? ode dne odeslání objednávky, je povinen si ově?it, zda byla odeslána ?i zda nedo?lo k chybě p?i vzájemné komunikaci.

5.2. Aby byly dodate?né změny a doplnění smlouvy platné, musí byt písemně ze strany SMC potvrzeny.

5.3. V p?ípadě dohody o zru?ení ji? uzav?eného smluvního vztahu, která je uzav?ena z podnětu kupujícího, je SMC oprávněna si vyú?tovat stornovací poplatek v minimální vy?i 20 (dvacet) procent hodnoty zakázky.

6. CENY

6.1. Pro p?ípad pochybností platí ceny uváděné v ?eskych korunách, a to pro proclené, nezabalené zbo?í ze skladu SMC, tj. bez nakládky, p?epravy, poji?tění a bez DPH.

6.2. U objednávky, která se objednanym mno?stvím podstatnou měrou odchyluje od poptávky a nezávazné nabídky, si SMC vyhrazuje právo na odpovídající úpravu ceny, a to zvlá?tě v p?ípadech, kdy kupující neodebral ze své strany plnou vy?i poptávanych dodávek. SMC má v těchto p?ípadech také právo na změny cen se zpětnou ú?inností. Alternativně m??e SMC také trvat na p?vodně poptávaném plnění.

6.3. V p?ípadě, ?e hodnota zbo?í dle jedné objednávky nedosahuje ?ástky 750,- K?, je automaticky ú?tován manipula?ní poplatek ve vy?i 150,- K?.

6.4. U zakázek tykajících se oprav budou prováděny vykony, které SMC pova?uje za nutné a ú?elné a vyú?tuje je podle p?íslu?nych aktuálních hodinovych sazeb v?etně sazeb náhrad vyloh. Toté? se vztahuje i na pracovní vykony a vícepráce, jejich? nutnost a ú?elnost vyplyne v?dy a? teprve během provádění servisní zakázky a zároveň nevy?aduje ?ádné zvlá?tní oznámení kupujícímu. V ka?dém p?ípadě je povinností kupujícího uhradit náklady na prostoje, které vzniknou p?i opravě p?ímo na místě instalace.

7. DODACí PODMíNKY

7.1. Pokud neexistuje ?ádné jiné odchylné ujednání, pak je dodací lh?ta splněna expedicí zbo?í z lokálního ?eského skladu SMC. Expedice bude provedena nejpozději:

 1. v souladu s termínem expedice uvedenym na potvrzení zakázky, nebo
 2. v den splnění v?ech technickych, obchodních, administrativních a finan?ních podmínek, které musí kupující dle dohody splnit, nebo
 3. v den uvedeny na p?ípadném písemném vyrozumění v p?ípadě zpo?dění dodávky ze strany subdodavatele SMC.

7.2. SMC je oprávněna realizovat díl?í i p?ed?asné dodávky.

7.3. V p?ípadě, ?e dojde k prodlení s dodávkou v d?sledku okolnosti, která vznikla na straně SMC, a která ji ve smyslu ?l. 15 zbavuje odpovědnosti za toto prodlení, pak bude tato dodací lh?ta p?imě?eně prodlou?ena.

7.4. Jestli?e do?lo k prodlení s p?ijetím kupujícím, pak m??e SMC po?adovat bu? plnění, nebo m??e od smlouvy zcela, ?i ?áste?ně odstoupit a nárokovat si náhradu ?kody.

7.5. Expedice probíhá podle na?eho nejlep?ího uvá?ení pro p?ípad, ?e kupující nevy?adoval konkrétní datum dodání. Pokud bude muset byt zbo?í p?ipravené k expedici bez zavinění ze strany SMC dále u SMC skladováno, a to zvlá?tě tehdy, kdy? je kupující v prodlení s jeho p?evzetím nebo kdy? je v prodlení s platbou vyplyvající z jinych obchodních p?ípad?, pak je SMC oprávněna ú?tovat této smluvní straně měsí?ně náklady na skladování a poji?tění ve vy?i 5% ú?tované ?ástky z p?íslu?né dodávky.

7.6. Jakmile je zásilka doru?ena, je kupující povinen p?íslu?né zbo?í neprodleně zkontrolovat, a to zejména jeho úplnost, neporu?enost obalu a p?ípadná po?kození, V p?ípadě nesrovnalostí je kupující povinen vyzna?it je v dodacím ?i p?epravním listu a bez zbyte?ného odkladu informovat p?epravce a SMC. Vady, které nebrání ?ádnému pou?ívání dodaného zbo?í, neopravňují kupujícího k tomu, aby danou zásilku nep?evzal.

7.7. Není-li dohodnuto jinak, platí pro prodej zbo?í dodací podmínka EXW (Ex Works) - p?ipraveno k vyzvednutí ze závodu dle podmínek INCOTERMS.

7.8. Není-li dohodnuto jinak, platí podmínky INCOTERMS ve znění platném v den uzav?ení smluvního vztahu.

8. MíSTO PLNěNí A NEBEZPE?í ?KODY

8.1. Pro dodání a platbu se za místo plnění pova?uje sídlo SMC, a to i tehdy, kdy? bude p?edání smluvně probíhat na jiném místě.

8.2. Pokud je kupující v prodlení s p?evzetím dodávky, p?echází na něj nebezpe?í ?kody dnem, kdy bylo toto zbo?í p?ipraveno k expedici.

9. ZPěTVZETí ZBO?í

Dohodnou-li se smluvní strany, ?e se smlouva ru?í a ?e kupující je oprávněn vrátit dodané zbo?í nebo jeho ?ást, má SMC v p?ípadě zpětvzetí zbo?í po d?kladném p?ezkoumání dané obchodní věci právo na vyú?tování manipula?ních poplatk? z d?vodu opětovného uskladnění zbo?í, resp. náklad? spojenych s touto manipulací, a to v minimální vy?i 20 (dvacet) procent z prodejní ceny. Z procesu zpětvzetí je automaticky vylou?eno zbo?í pou?ité, bez originálního balení, dále zbo?í, které bylo upravováno na základě specifickych po?adavk? kupujícího a zbo?í, které je dále neprodejné.

10. PLATEBNí PODMíNKY

10.1. SMC vy?aduje v?dy u prvního odběru platbu p?edem, není-li dohodnuto jinak. V p?ípadech, kdy SMC netrvá na platbě p?edem, hradí kupující cenu zbo?í dle daňového dokladu (faktury) vystaveného k datu expedice zbo?í kupujícímu.

10.2. Daňovy doklad (fakturu) za?le SMC v?dy na adresu uvedenou kupujícím, p?íp. na jeho e-mailovou adresu. P?ípadné nedoru?ení kupujícímu, pokud tento neprodleně neoznámil změnu adresy nebo pokud adresa není funk?ní, nemá vliv na splatnost faktury. Pova?uje se za doru?enou t?etí pracovní den po její odeslání.

10.3. P?ípadné p?ijetí ?eku nebo směnky je mo?né v?dy pouze z d?vodu platby ?i jejího zaji?tění. V?echny vylohy, je? s tím souvisejí (jako nap?. inkasní a diskontní vylohy), jdou k tí?i kupujícího.

10.4. Kupující nemá právo na zadr?ení ?i zapo?tení plateb z d?vodu nárok? vyplyvajících ze záruky ?i z jinych vzájemnych nárok?, které SMC neuznala.

10.5. Za okam?ik plnění platby se pova?uje den, kdy SMC m??e s platbou disponovat.

10.6. Za uhrazenou se pova?uje platba uskute?něná v dohodnuté faktura?ní měně na tomu odpovídající SMC bankovní ú?et. V ostatních p?ípadech m??e byt p?íchozí platba pova?ována za neuskute?něnou a vrácena jako neidentifikovatelná.

10.7. Jestli?e je kupující se smluvenou platbou ?i jinym plněním v prodlení, pak SMC m??e:

 1. odsunout plnění svych vlastních závazk? do té doby, dokud nebudou tyto ?i jiná plnění provedena,
 2. nárokovat p?imě?ené prodlou?ení dodací lh?ty,
 3. po?adovat splacení celé zbyvající je?tě nezaplacené ?ástky kupní ceny a od splatnosti ú?tovat úroky z prodlení v zákonné vy?i, nebo
 4. po stanovení p?imě?ené dodate?né lh?ty odstoupit od smlouvy.

10.8. Kupující je v ka?dém p?ípadě povinen SMC nahradit náklady vzniklé v souvislosti s upomínáním a vymáháním jako dal?í ?kodu v d?sledku prodlení, a to i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

10.9. Poskytované rabaty nebo dobropisy platí s odkládací podmínkou a? do úplného zaplacení závazk?.

11. VYHRADA VLASTNICTVí

11.1. SMC si vyhrazuje vlastnictví ve?kerého z její strany dodaného zbo?í a? do úplného zaplacení v?ech fakturovanych ?ástek v?etně v?ech p?ípadnych úrok? a náklad? vzniklych v d?sledku prodlení.

11.2. Kupující uvědomí SMC o v?ech opat?eních u?iněnych t?etími osobami, je? by mohla ohrozit nebo po?kodit vlastnické právo SMC ke zbo?í. V p?ípadě insolvence kupujícího nebo na?ízení exekuce na majetek kupujícího má SMC nárok na vynětí ve?kerého je?tě ne zcela zaplaceného zbo?í z konkurzní podstaty nebo ze soupisu věcí ur?enych k prodeji v rámci exekuce.

11.3. Pokud kupující zcizí zbo?í p?ed úplnym zaplacením kupní ceny a p?ípadného p?íslu?enství (úrok? a náklad? vzniklych v d?sledku prodlení) a na nabyvatele p?ejde v souladu s § 1109-1113 ob?anského zákoníku vlastnické právo ke zbo?í, postupuje kupující ji? nyní SMC své pohledávky za nabyvateli tohoto zbo?í, a to a? do vy?e neuhrazené pohledávky SMC za kupujícím z titulu kupní ceny zbo?í v?etně DPH a p?ípadného p?íslu?enství, a to nezávisle na tom, zda bylo zbo?í p?ed dal?ím prodejem jakymkoli zp?sobem zpracováno. Kupující je povinen poskytnout SMC na jeho ?ádost ve?keré informace o postoupenych pohledávkách a nabyvatelích zbo?í, p?edat ve?keré podklady pot?ebné k vymáhání postoupenych pohledávek a oznámit nabyvatel?m zbo?í postoupení pohledávek.

12. PRáVA Z VADNéHO PLNěNí

12.1. SMC odpovídá za zjevné vady zbo?í, pokud je kupující oznámí bez zbyte?ného odkladu poté, co je mohl p?i v?asné prohlídce a dostate?né pé?i zjistit. Za p?imě?enou dobu pro zji?tění vady zbo?í se pova?uje 5 pracovních dn? od jeho p?evzetí.

12.2. SMC odpovídá za skryté vady zbo?í oznámené mu kupujícím bez zbyte?ného odkladu poté, co ji zjistil ?i p?i dostate?né pé?i zjistit mohl, nejpozději v?ak do dvanácti měsíc? ode dne p?edání zbo?í.

12.3. Podmínkou odpovědnosti SMC je v?dy, ?e kupující oznámí vadu zbo?í s jejími konkrétními projevy písemně, a to v?dy bez zbyte?ného odkladu poté, co se vada projevila poprvé.

12.4. SMC m??e odmítnout odpovědnost za vady zbo?í, u něj? není konkrétně prokazatelné, ?e jej dodala SMC, zejména pro p?ípadné odstranění identifika?ních ?títk? ?i jiného ozna?ení na zbo?í dodaném SMC ze strany kupujícího.

12.5. V p?ípadě, ?e je zhotovováno zbo?í SMC na základě konstruk?ních údaj?, vykres?, prototyp?/model? nebo dal?ích specifikací kupujícího, pak se odpovědnost z vadného plnění ze strany SMC vztahuje jen na to, ?e vyroba byla realizována podle těchto poskytnutych údaj?.

13. ZáRU?Ní PODMíNKY

13.1. Záru?ní lh?ta ?iní 12 měsíc? od dodání zbo?í. Záru?ní lh?ta za?íná také okam?ikem p?echodu nebezpe?í dle ?l. 8.

13.2. Záruka se nevztahuje na p?ípady, kdy

 1. kupující sám prováděl opravy nebo jinak do zbo?í zasahoval,
 2. zbo?í nebylo pou?ito dle doporu?enych pravidel uvedenych v poslední verzi katalogu Best Pneumatic,
 3. zbo?í dosáhlo ?asového limitu a/nebo limitu po?tu pracovních cykl? své ?ivotnosti,
 4. ?asovy limit ?ivotnosti nebyl dosa?en, nicméně limit po?tu pracovních cykl? dosa?en byl.

13.3. Nárok ze záruky vzniká jen tehdy, pokud kupující SMC oznámil vzniklé vady písemnou formou ihned po jejím zji?tění nebo poté, co ji mohl p?i v?asné prohlídce a nále?ité pé?i zjistit. V p?ípadě vady uplatněné v době platnosti záruky SMC dle vlastní volby vadné zbo?í nahradí, nebo je p?ímo na místě opraví, pop?. je na opravu za?le.

13.4. Jestli?e si SMC nechá zaslat zpět vadné zbo?í z d?vodu opravy nebo vyměny, pak kupující p?ebírá náklady a riziko spojené s p?epravou, pokud nebylo dohodnuto jinak. Zasílání opraveného nebo vyměněného zbo?í zpět kupujícímu je realizováno na náklady a nebezpe?í SMC, pokud nebylo dohodnuto jinak.

13.5. Pro práce vykonávané v provozu kupujícího, na ně? se vztahuje záruka, je nutné bezúplatně poskytnout v souladu s p?íslu?nymi p?edpisy nále?ité odborné pracovníky (nap?. osoby mající oprávnění k zapojování, odpojování za?ízení) a pomocné pracovní síly, dále také zvedací za?ízení, le?ení, drobny materiál atd. P?ípadné vyměněné díly, které byly nahrazeny za jiné, se stávají vlastnictvím SMC.

13.6. P?i prodeji pou?itého zbo?í i p?i p?evzetí zakázek na opravu nebo p?i pozměňování nebo p?estavbě zbo?í nep?ebírá SMC ?ádnou záruku.

13.7. Vyrobky spole?nosti SMC jsou vyrobeny a ur?eny pro pou?ití v pr?myslovych automatizovanych systémech. Jakékoli jiné pou?ití, mimo vy?e zmíněné, podléhá schvalovacímu procesu SMC, které vy?aduje písemnou ?ádost a písemné schválení ze strany SMC. Pokud si zákazník objedná nebo pou?ije produkt SMC jakymkoli jinym zp?sobem, ktery nebyl SMC p?edem schválen, nese za jeho po?kození ?i p?ípadné jiné ?kody plnou odpovědnost a nebude od SMC po?adovat náhradu. Zákazník se zavazuje dolo?it, ?e mu spole?nost SMC p?edem schválila oblast pou?ití produkt?.

13.8. Ze záruky jsou vylou?eny vady, které vznikly v d?sledku instrukcí a montá?e, za které SMC nenese odpovědnost, a které nevznikly jeho vinou nap?. z d?vodu nedostate?ného vybavení, nerespektování instala?ních pokyn? a podmínek u?ívání, p?etě?ování p?íslu?nych díl? nad rámec uváděny SMC, ?i v d?sledku nesprávné manipulace a pou?ívání nevhodnych provozních materiál?. Toté? se vztahuje i na vady, je? se dají odvodit z dokumentace poskytnuté kupujícím. SMC nenese odpovědnost ani za po?kození vlivem zásahu t?etích osob, atmosférickych vyboj?, p?epětí a chemickych ú?ink?. Poskytnutí záruky se nevztahuje ani na vyměnu díl? podléhajících p?irozenému opot?ebení.

13.9. Záruka se z d?vodu záru?ních prací a dodávek prováděnych v záruce neprodlu?uje ani neza?íná bě?et znovu. Od za?átku záru?ní lh?ty nep?ebírá SMC ?ádné dal?í pokra?ující ru?ení ne? to, které je ur?eno v tomto odstavci.

13.10 Ustanovení ?l. 12 odst. 4 a 5 těchto obchodních podmínek platí obdobně i pro uplatňování práv ze záruky.

14. NáHRADA ?KODY

14.1. P?i nedodr?ení podmínek tykajících se montá?e, uvedení do provozu a pou?ívání nebo p?i nedodr?ení ú?edních p?edpis? je vylou?ena jakákoliv náhrada ?kody.

14.2. Tímto omezením povinnosti k náhradě ?kody je nutné v plném obsahu zavázat p?ípadné odběratele, a to se závazkem k dal?ímu ?etězovému zavazování.

14.3. V ka?dém p?ípadě se p?ípadná povinnost SMC k náhradě ?kody s kone?nou platností limituje cenou zakázky.

15. VY??í MOC

15.1. Smluvní strany jsou zcela nebo z?ásti osvobozeny od ?ádného plnění smlouvy v p?ípadě, ?e se vyskytly p?eká?ky v d?sledku vy??í moci. Událostmi vzniklymi vlivem vy??í moci se rozumějí vyhradně takové události, které jsou pro strany nep?edvídatelné a neodvratitelné a nevznikly v d?sledku jejich p?sobnosti. Na stávku a demonstraci pracovník? je také t?eba nahlí?et jako na událost vy??í moci.

15.2. Kupující, u něho? vznikly p?eká?ky z d?vodu události vy??í moci, se v?ak m??e na vy??í moc odvolávat pouze v tom p?ípadě, pokud SMC ihned, nejpozději v?ak do 5 (pěti) kalendá?ních dn?, sdělí za?átek a zároveň také p?edvídany konec vzniklé p?eká?ky, a to formou písemného stanoviska, v něm? musí byt uvedena p?í?ina události, o?ekávany dopad a p?edpokládaná doba prodlení. Vy?e uvedená lh?ta je dodr?ena, pokud je během ní p?íslu?né písemné stanovisko SMC prokazatelně doru?eno.

15.3. Smluvní strany mají v p?ípadě události vzniklé vlivem vy??í moci povinnost v?emo?ně vyvinout úsilí a podniknout kroky vedoucí k odstranění, resp. zmírnění ztí?enych podmínek a o?ekávanych ?kod, a druhou stranu o tom pr?bě?ně informovat. Jinak jsou povinny druhé straně nahradit ?kodu.

15.4. Termíny a lh?ty, je? není mo?né v d?sledku existence vy??í moci dodr?et, budou prodlou?eny maximálně o dobu existence vy??í moci nebo eventuálně o období vymezené dohodou obou stran. Jestli?e p?etrvává okolnost vy??í moci déle ne? 4 tydny, zavazují se obě smluvní strany cestou vyjednávání hledat ?e?ení dopad? takto vzniklych potí?í. V p?ípadě, ?e nedojde k vzájemné dohodě jak danou situaci vy?e?it, pak SMC m??e od smlouvy zcela nebo ?áste?ně odstoupit.

16. PR?MYSLOVá A AUTORSKá PRáVA, OCHRANA DAT

16.1. V p?ípadě, ?e SMC bude zhotovovat nějaky vyrobek na základě konstruk?ních údaj?, vykres?, prototyp? nebo jinych specifikací kupujícího, je tento povinen pro p?ípad eventuálního poru?ení ochrannych práv zajistit, aby SMC byla bez újmy a nemohla byt ?alována.

16.2. Strany se zavazují k tomu, ?e budou v??i t?etím osobám bez vyjimek dodr?ovat ml?enlivost ohledně informací, které se dozvěděly v souvislosti s navázanym obchodním vztahem.

17. OCHRANA OSOBNíCH úDAJ?

17.1. Ve?keré osobní údaje, které jsou SMC svě?ené, nebudou bez souhlasu poskytnuty t?etím osobám ani jinym subjekt?m a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem ?. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj?.

17.2. O změnu ?i vymazání lze kdykoliv po?ádat e-mailem.

18. OSTATNí USTANOVENí

18.1. SMC si vyhrazuje právo na technické změny těchto obchodních podmínek, resp. opravy tiskovych chyb.

18.2. Ve?kerá oznámení a sdělení stran v souvislosti s uzav?ením smlouvy a její realizací vy?adují v?dy i písemnou formu, p?i?em? písemná forma je zachována, pokud jsou u?iněna elektronicky a jsou správně adresována. Odpovědnost za sdělení správné adresy a p?ípadnych změn v adrese nese kupující.

18.3. Práva a povinnosti ze smlouvy uzav?ené mezi SMC a kupujícím nesmí byt kupujícím p?evedena na t?etí osobu bez p?edchozího písemného souhlasu SMC.

18.4. V p?ípadě ?e?ení spor? bude rozhodováno p?íslu?nym soudem dle sídla SMC.

18.5. Toto znění V?eobecnych obchodních podmínek platí od 01.06.2015.

千梦影院-千梦影院在线电影