Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Spole?enská odpovědnost (CSR)

P?ijímáme odpovědnost za budoucnost

Vě?íme, ?e zisku a r?stu lze dosáhnout odpovědnym zp?sobem. To je d?vod, pro? jsou udr?itelné obchodní postupy a ?etrné vyu?ívání zdroj? nezbytnou sou?ástí ve v?ech oblastech podnikání spole?nosti SMC .

Vě?íme, ?e ziskovost a r?st mohou byt dosa?eny odpovědnym chováním. Proto je hlavním motivem ve v?ech oblastech obchodní ?innosti SMC trvale udr?itelny rozvoj a vhodné vyu?ívání zdroj?. Proto?e ekologie a sociální zodpovědnost zaji?tují budoucí konkurenceschopnost a inovativní sílu pro dal?í generaci.

V na?í zodpovědnosti jako ?lena spole?nosti, i nás jako firmy, je aktivně p?ispívat k dal?ímu vyvoji spole?nosti a dodr?ování zákonnych po?adavk?. SMC aktivity jsou formovány v trojúhelníku rovnocenně vyznamych oblastí ekonomie, sociálních hledisek a ?ivotního prost?edí.

Investice do budoucnosti
Podporovat budoucí generace, tak aby se dál rozvíjel hospodá?sky prostor a tím i podnikání - to je ná? deklarovany cíl. SMC proto podporuje probíhající a dlouhodobé projekty vzdělávacích institucí. Nap?íklad v ?esku, odborná soutě? St?íbrny píst a iniciativa Air  Praxes pro VUT FS Brno. Abychom vyznamně p?ispěli ke vzdělávání a ?kolení mladych technik?, sdílíme na?e know-how s mladou generací technik?. SMC poskytuje vybavení pro automatiza?ní laborato?e, pomáhá pedagogickym pracovník?m p?i tvorbě vyukovych materiál? a p?i navrhování a poskytování ?kolení. Diplomové práce a stá?e v SMC spojují teorii s praxí. Spolupracující partne?i jsou v ?esku - mimo jiné - VUT Brno fakulta strojního in?enyrství a fakulta elektrotechniky a komunika?ních technologií.

Spole?ensky závazek
A? u? jde o firemní dary nebo cílené akce zaměstnanc?, SMC sdílí sv?j ekonomicky úspěch s těmi, kte?í pot?ebují pomoc. Ji? několik let je SMC spolehlivym zastáncem - nap?íklad v ?esku - jsme p?ispěli nejedné charitativní organizaci nap?. neziskovou organizaci světlu?ka, Je?í?kova vnou?ata a dal?í. Také ve sportovním sektoru je SMC sponzorem práce dětí a mláde?e nap?íklad podporujeme malou kopanou a jiné organizace. 

Udr?itelné podnikání
Jasnym cílem SMC je neustále zlep?ovat ekologickou ?etrnost produkt? a slu?eb, dále pak podporovat na?e zákazníky p?i navrhování udr?itelnych automatiza?ních ?e?ení. SMC nabízí svym partner?m ?kolení prost?ednictvím audit? na podporu ?zelené“ produkce. V SMC v Korneuburgu je oddělení, které se trvale věnuje environmentálnímu managementu. Zamě?uje se na v?e od optimalizace proces? p?epravy a balení a? po recyklaci ?etrnou k ?ivotnímu prost?edí a ochranu ?ivotního prost?edí od okam?iku nákupu a? po udr?ování kancelá?skych protor a vyrobních hal. 

Pot?ebujete více informací? Rádi vám poskytneme odpvě?. Kontaktujte nás.

 

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看