Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Mezníky v historii vyvoje spole?nosti

SMC Corporation byla zalo?ena v roce 1959 jako vyrobce filtr? a filtra?ních vlo?ek ze spékaného bronzu pod obchodním názvem Sintered Metal Corporation.

V roce 1961 spole?nost p?edstavila svou první ?adu pneumatickych prvk? pro úpravu stla?eného vzduchu a roku 1970 byl vyrobní sortiment roz?í?en o vyrobu válc?.

V roce 1967 zahájilo SMC mezinárodní expanzi a zalo?ilo první pobo?ku v Austrálii. Roku 1976 SMC vstoupilo na evropsky trh a otev?elo první pobo?ku ve ?vycarsku. V sou?asné době má SMC obchodní zastoupení v 83 zemích světa.

K dne?nímu dni má SMC 36 vyrobních závod? po celém světě a v?echny mají akreditaci ISO 9001 a ISO 14001. V roce 2012 byl slavnostně otev?en první evropsky centrální vyrobní závod v ?eské republice.

Jméno Sintered Metal Corporation bylo novelizováno v roce 1985 na SMC Corporation v rámci p?íprav na kotaci na japonské burze v roce 1987.

SMC Corporation - ?asová osa

 1. SMC první jednotka úpravy stla?eného vzduchu pochází ze 60. let

  1959 – Spole?nost SMC byla zalo?ena jako vyrobce filtr? a filtra?ních vlo?ek ze spékaného bronzu pod obchodním názvem Shoketsu Kogo Co Ltd, Sintered Metal Corporation

  1961 – Vyroba a prodej prvních pneumatickych prvk? pro úpravu stla?eného vzduchu (kombinace filtr - regulátor tlaku - maznice)

  1964 – Vyroba a prodej prvních ?krticích ventil?

  1967 – Zahájena mezinárodní expanze, první pobo?ka zalo?ena v Austrálii

 2. Sintered Metal Corporation vstoupila na evropsky trh

  1970 – Vyroba a prodej prvních pohon? (pneumatické válce)

  1971 – Vyroba a prodej prvních ventil? (elektromagnetické p?ímo ovládané ventily)

  1976 – První evropská pobo?ka byla otev?ena ve ?vycarsku

  Zalo?ení evropskych pobo?ek

  1978 – UK & Německo

 3. SMC Corporation ze zrodila

  1986 – Spole?nost p?ejmenována na SMC Corporation

  1987 – Spole?nost je kótována na Tokijské burze cennych papír?

  Zalo?ení evropskych pobo?ek

  1981 – Itálie, Holandsko & Belgie

  1986 – ?védsko

  1988 – Francie

 4. Technická podpora za?íná byt d?le?itou sou?ástí podnikání

  1991 – Zalo?eno japonské technické centrum (JTC: Japan Technical Centre)

  Zalo?ení evropskych pobo?ek

  1990 – Rakousko, Irsko, Spanělsko & Portugalsko

  1991 – Ma?arsko

  1996 – Rusko

  1998 - Denmark

 5. SMC technická podpora se ?í?í po celém světě

  2000 – Zalo?eno evropské technické centrum (ETC: European Technical Centre)

  2002 – Zalo?eno americké technické centrum (UTC: US Technical Centre)

  2002 – Zalo?eno evropské marketingové centrum (EMC: European Marketing Centre)

  2004 – Dokon?en evropsky centrální sklad (ECW: European Central Warehouse)

  2007 – Zalo?eno ?ínské technické centrum (CTC: China Technical Centre)

  2008 – Zalo?eno německé technické centrum (GTC: German Technical Centre)

  Zalo?ení evropskych pobo?ek

  2000 – Polsko

  2001 – Finsko, Estonsko & Loty?sko

  2004 – Bulharsko

  2005 – Litva & Chorvatsko

 6. SMC produkty se p?izp?sobují po?adavk?m Evropy

  2011 – Otev?en první vyrobní závod v Rusku

  2012 – Otev?en první evropsky centrální vyrobní závod v ?eské republice

  Zalo?ení evropskych pobo?ek

  2010 – Turecko

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看