Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Vyrobní závod Vy?kov

Centrální vyrobní závod pro evropské po?adavky

SMC má vyrobní závody pro sériovou vyrobu a speciální ?e?ení po celém světě. Jednou z největ?ích investicí v Evropě je vyrobní závod ve Vy?kově v blízkosti Brna.

Vyrobní závod ve Vy?kově se zamě?uje na vyrobu standardních prvk?, jako jsou pneumatické válce, elektrické pohony a ventilové bloky. Celková plocha 135.000 m2 a vyrobní haly o rozloze 31.000 m2 splňují podmínky k zaji?tění celoevropskych po?adavk?. Díky rostoucí poptávce prvk? je v plánu v následujích letech dále roz?i?ovat vyrobu.

Zamě?ujeme se na kvalitu a inovaci

Vyrobní závod ve Vy?kově je sou?ástí high - tech koncernu SMC Corporation. Ve?keré produkty, které jsou zde vyráběny podléhají nejvy??ím japonskym normám kvality. Procesy jsou ?ízeny dle tradi?ních japonskych princip? KAIZEN a GEMBA. Proces inovací je zaji?těn pěti R&D centry (v Japonsku, ?íně, Německu, Anglii a Americe) a také stabilní firemní politikou, firemní kulturou a jednosměnnym provozem. Vyrobní závod je certifikován dle ISO 9001 a ISO 14001 a je podroben pravidelnym audit?m.

?iroky sortiment prvk? - od válc? po ventilové bloky

Standartní portfolio SMC prvk? sahá od jednotek úpravy stla?eného vzduchu p?es sníma?e, ventily, ?roubení a? po pohony a prvky pro vakuum. Závod ve Vy?kově se specializuje na vyrobu pneumatickych válc?, elektrickych pohon? a montá? ventilovych blok?. 
Válce: C55, C75, C76, C85, C(P)96, CQ2, CQM, MGP, MGQ, CG1, CJ2, CM2, CY, MY, LEY, LEFS
Ventilové bloky: SY3/5/7000, VQZ, VV100, SV

Vyrobní závod ve Vy?kově je v sou?asnosti největ?ím zaměstnavatelem v regionu.

Kde d?íve bylo 26 zaměstnanc? je jich nyní 170, kte?í vyrábějí standartní prvky pro evropsky trh. Se stále nar?stajícím po?tem zaměstnanc? je vyrobní závod ve Vy?kově jedním z top zaměstnavatel? v regionu. Krédem vyrobního závodu ve Vy?kově je zejména ?isté pracovní prost?edí, bezpe?nost práce a schopnost vyrobit ka?dou zakázku v nejkrat?ím mo?ném termínu.

D?le?ité milníky v historii vyrobního závodu ve Vy?kově

2015 Fáze 2 (vystavba druhé vyrobní haly)
2014 Vybudování moderního showroomu, kde jsou prezentovány SMC prvky a r?zné aplikace.
2011 Grand Opening (nejd?le?itěj?í mezník za dobu existence SMC v ?eské republice)

Volná místa ve Vy?kově

Vyrobní závod, ktery v sou?asnosti zaměstnává více ne? 250 zaměstnanc?, plánuje dal?í expanzi. P?ípadní zájemci o volná pracovní místa (strojní in?eny?i, kvalitá?i, CNC programáto?i/operáto?i, obrábě?i, ale i ?adoví operáto?i mohou zasílat své ?ádosti o místo na e-mail: [email protected]. Aktuální informace o volnych pracovních místech naleznete zde.

Kontakní údaje vyrobní závod ve Vy?kově:

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Cukrovarská 21
682 01 Vy?kov
Tel: +420 517 544 111
Fax: +420 517 544 611 

千梦影院-千梦影院在线电影