Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ady VP517/717

Modulární ?e?ení pro rychlé odvzdu?nění

Pro vyrobní proces s plánovanymi dlouhodobymi odstávkami.

Pro mo?nost nezávislé vyroby a odstávek paralelně p?i vyrobním procesu na více linkách.

?ada VP517/717 byla vyvinuta pro uvedené aplikace jako ?e?ení pro odvzdu?nění obvodu stla?eného vzduchu. Ventily pro odvzdu?nění zbytkového tlaku umo?ňují nezávislost díl?ích odstávek od vyroby, dále sní?ení únik? stla?eného vzduchu během dlouhodobych odstávek vyroby, a navíc úspory ve spot?ebě stla?eného vzduchuPou?ití tohoto ventilu v jednotce úpravy stla?eného vzduchu prodlu?uje ?ivotnost za?ízení: mo?nost krátkodobého sní?ení tlaku v obvodu p?i p?eru?ení vyroby.

Hlavní vyhody ventil? ?ady VP517/717 jsou:

  • Kombinovatelné s jednotkami úpravy vzduchu - jednoduché modulární p?ipojení
  • Nízká spot?eba energie - p?íkon max. 0.35 W
  • Vysoká odolnost - stupeň krytí IP65

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jaké nabízí ?ady VP517/717 "MODULáRNí ?E?ENí PRO RYCHLé ODVZDU?NěNí"

千梦影院-千梦影院在线电影