Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada JXC#1

Rozsáhlej?í & bezpe?něj?í ?ízení

Máte SMC elektricky pohon ?ady LE? Pou?íváte sériovou komunikaci?

Pokud ano, ?ada JXC#1 je vhodnym ?e?ením pro vás:

  • Jednoduché p?eru?ení sériového p?enosu dat - pouze jedna jednotka pro p?ímé ?ízení
  • úspora náklad?, ?asu a práce - zjednodu?ené ?ídicí systémy a zapojení
  • Zvy?ení bezpe?nosti va?í sériové komunikace - bez ztráty komunikace i p?es rozpojené místo

Pro následující ?ady SMC elektrickych pohon?: LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH a LEM

Vhodné pro komunika?ní protokoly: EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT nebo PROFINET

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se, jaké je s driverem ?ady JXC#1 "ROZSáHLEJ?í & BEZPE?NěJ?í ?íZENí"

千梦影院-千梦影院在线电影