Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada IDK

?ádná vlhkost, ?ádné problémy

Chcete p?edejít neplánované odstávce?  Chcete se zbavit kondenzace ve va?em systému? 

?ada IDK je speciálně navr?ena tak, aby odváděla vlhkost z rozvod? stla?eného vzduchu. Vlhkost se oby?ejně vytvá?í uvnit? hadic, co? zp?sobuje mno?ství problém? uvnit? pneumatickych prvk?. Díky haidici SMC zabráníte vymyvání maziva, tvorbě rzi a dal?ím problém?m zp?sobenym kondenzací. 

Hlavní vyhody ?ady IDK jsou:

  • Sní?ení rizika provozních problém? – hadice odvádí kondenzát
  • Sní?ení spot?eby stla?eného vzduchu a energie – stla?eny vzduch pro profukování systému není pot?eba
  • úspora ?asu p?i instalaci – jednoduchá montá? a demontá? pomocí nástr?nych spojek

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?ich aplikací: dostupnost prvk?, 3D modely, CAD soubory a dal?í infomace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, co znamená ?ada IDK: "?áDNá VLHKOST, ?áDNé PROBLéMY"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看