Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada JSY

Prostorově úsporny. Pro zvy?ení produktivity.

Chcete zmen?it velikost ramene robota? Zajímá vás zvy?ení produktivity nebo podpora efektivity energií?
Kompaktní provedení s nízkou hmotností vede ke sní?ení momentu setrva?nosti, proto je ?ada JSY vhodná jak pro rameno robota, tak pro koncové ?leny nebo pro instalaci na pohyblivé ?ásti jako oto?né a polohovací stoly.
Vyhodou je i nízky p?íkon a krátká reak?ní doba pro dal?í zvy?ení produktivity va?í aplikace. ?ada JSY je vhodnou volbou díky univerzálnímu pou?ití a snadné montá?i.  

Hlavní vyhody: 

? Prostorově úsporny – neju??í ventil na světě, velky pr?tok p?i ?í?ce 6.4 mm
? Zvy?ení produktivity – zkrácení doby cyklu 
? Podpora efektivity energií – provedení s nízkym p?íkonem 0.1 W zabraňuje zah?ívání
? P?izp?sobení se va?im specifickym po?adavk?m – mo?nost změny směru, velikosti a typu p?ipojení u interního prodrátování.
   Vystupy ze strany / zdola u individuálního elektrického p?ipojení.

 

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

P?esvěd?te se sami, ?e SMC ventil ?ady JSY je ,,PROSTOROVě úSPORNY. PRO ZVY?ENí PRODUKTIVITY."

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看