Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada MHM

Optimální upnutí, kde jiné zp?soby nefungují

Nemáte optimální ?e?ení pro va?i aplikaci?

Zkuste ?adu MHM! Tato magnetická uchopná hlavice je vhodná pro ?iroké pou?ití p?i manipulaci feromagnetickych p?edmět? r?znych tvar? a vlastností.

Také tam, kde p?ísavky nebo pneumatické úchopné hlavice nelze pou?ít, jako nap?. na nerovném nebo porézním povrchu a u p?edmět? s otvory, poskytne vám ?ada MHM ?e?ení. 

Magnetická úchopná hlavice ?ady MHM nabízí:

  • Spolehlivé a bezpe?né upnutí - upínací síla a? 120 N a navíc jistota, ?e udr?í p?edmět i p?i vypadku stla?eného vzduchu
  • Sní?ení doby cyklu - minimální zbytková upínací síla 0.3 N nebo méně
  • Velká flexibilita pou?ití - omezení síly pouze změnou dorazu

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jak m??ete pou?ít ?adu MHM pro "OPTIMáLNí UPNUTí, KDE JINé ZP?SOBY NEFUNGUJí"

千梦影院-千梦影院在线电影