Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada ZK2

Tiché a energeticky úsporné ?e?ení s kompaktním systémem vakua

Tvorba vakua a úspora stla?eného vzduchu v jeden okam?ik?

Vakuová jednotka ?ady ZK2 je kombinací ovládacího ventilu, uvolňovacího ventilu, sníma?e vakua, ?krticího ventilu, filtru a tlumi?e hluku v jednom tělese. Tato kombinace umo?ňuje okam?itou úsporu ?asu na montá? a sní?ení provozních náklad?.

?ada ZK2 nabízí efektivní úsporu stla?eného vzduchu díky 2-stupňovému ejektoru, ktery zvy?uje sací vykon o 50 % p?i sou?asném sní?ení spot?eby stla?eného vzduchu o 30 %. Spot?eba stla?eného vzduchu m??e byt sní?ena a? o 90 % díky kontrole digitálním sníma?em vakua s funkcí Energy Saving, která zajistí, ?e vakuová jednotka se aktivuje automaticky p?i poklesu úrovně vakua pod nastavenou hodnotu.

Hlavní vyhody vakuové jednotky ?ady ZK2 jsou:

  • Zvy?ení ú?innosti - v?e v jedné vakuové jednotce
  • Kompaktní provedení a sní?ená hmotnost - ideální ?e?ení pro robotické aplikace
  • Sní?ení spot?eby stla?eného vzduchu - digitální sníma? vakua a 2-stupňovy ejektor
  • Sní?ení hlu?nosti na pracovi?ti - díky vy??í ú?innosti tlumi?e hluku

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se o "TICHéM A ENERGETICKY úSPORNéM ?E?ENí S KOMPAKTNíM SYSTéMEM VAKUA"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看