Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Dosáhnout více

Spole?nost SMC je lídrem v oblasti pneumatickych technologií ji? více ne? 60 let a nabízí zákazník?m bezkonkure?ní ?adu energeticky úspornych válc? vyu?itelnych témě? v ka?dé aplikaci.

SMC je opravdovym pr?kopníkem, je jednou z prvních spole?ností, která vyvinula pohon s integrovanym vedením. SMC neustále inovuje své produkty, aby bylo zaru?eno, ?e splňují nejnověj?í po?adavky z oblasti pr?myslové automatizace.

?iroké portfolio pneumatickych válc? nabízí nízké hmotnosti a prostorově úsporná ?e?ení, která jsou navr?ena tak, aby sni?ovala vyrobní náklady a zvy?ovala produktivitu.

Jsme tu pro vás, abychom vás podpo?ili v ka?dém kroku díky na?emu rozsáhlému evropskému tymu odborník? a rychlému dodání. Zjistěte, jak m??ete ve 4 jednoduchych krocích pomocí SMC dosáhnout více.

Hlavní evropsky vyrobní závod SMC je strategicky umístěn v ?eské republice a zaru?uje rychlé dodací lh?ty na celém kontinentu. V sou?asné době dodává do více ne? 30 zemí a má kapacitu vyrábět více ne? 500 000 válc? ro?ně. Jsme odhodláni vyrábět ty nejkvalitněj?í pneumatické válce ve své t?ídě a schopni flexibilně p?izp?sobit na?e komponenty tak, aby vyhovovaly individuálním po?adavk?m zákazník?.”

Vratislav Stanek | Czech factory manager

P?ehled typ? pohon?

Za desítky let zku?eností s pneumatickymi technologiemi je spole?nost SMC hrdá na svou pověst, ?e je lídrem v oblasti inovací pneumatickych válc? a nabízí zákazník?m vysoce kvalitní, cenově efektivní, flexibilní a spolehlivá ?e?ení.

?iroká nabídka SMC pneumatickych válc? nám umo?ňuje splnit a ?asto i p?ekonat po?adavky na?ich zákazník?, pokud jde o vykon, p?esnost, kompaktnost, ú?innost a bezpe?nost. Pro vět?inu aplikací nabízí SMC ?e?ení, která splňují sou?asné vyzvy z oblasti automatizace na zvy?ení efektivity stroje díky optimalizaci hmotnosti, rozměr? a úsporu energií. Objevte na?e ?iroké portfolio prvk?:

Zrealizovat jakykoliv pohyb - SMC pneumatické válce

Vyběr / vypo?et pohonu

V SMC jsme se zamě?ili na to, aby byl pro zákazníky proces vyběru prvku a proces jeho návrhu co nejjednodu??í a nejplynulej?í.

SMC v?estranny p?ístup znamená, ?e na?i zákazníci mají to nejlep?í: intuitivní online vyběr prvk?, konfigurátory a nástroje pro návrh komplexních pneumatickych a elektrickych obvod?, a p?ístup k na?im 1500 odborník? z 30 zemí Evropy.

Softwary pro vyběry / vypo?ty

Symboly pro návrh obvod?

?e?ení na míru

Mohou nastat situace, kdy budete pot?ebovat navrhnout pneumaticky válec tak, aby vyhovoval va?im specifickym pot?ebám v automatizaci. Bez ohledu na to, jaké jsou va?e po?adavky, a? u? se tykají provozního prost?edí nebo technického provedení, na?i zku?ení odborníci jsou p?ipraveni vám pomoci s návrhem válce tak, aby byl optimální pro va?i aplikaci.

SMC nabízí ?e?ení od r?znych úprav konce pístnice p?es mezizdvihy a? po r?zná speciální provedení, jako nap?. válec s nízkym t?ením. Rozsah SMC p?íslu?enství navíc umo?ňuje sestavit celou ?adu sestav v?etně ?krticích ventil?, sníma?? polohy, hydraulickych tlumi?? a kompenza?ních hlavic.

Vy?ízení dodávky

Kvalita produkt? a jejich rychlá dodávka jsou klí?ové, pokud jde o vyběr d?věryhodného partnera. V SMC rozumíme vyzvám, se kterymi se setkáváte, pokud jde o správu dodavatelského ?etězce, proto se zamě?ujeme na co nejplynulej?í dodávku zbo?í.

Díky silné infrastruktu?e v celé Evropě zahrnující vyrobní závod v ?eské republice a centrální evropsky sklad v Antverpách v Belgii, m??e SMC rychle reagovat na pot?eby globalizace a rychle se měnící po?adavky zákazník?.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看