Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Prvky do vybu?ného prost?edí - ATEX

SMC nabízí prvky vhodné pro pou?ití v prost?edí s nebezpe?ím vybuchu

Za?ízení a ochranné systémy pro pou?ití v prost?edí s nebezpe?ím vybuchu musí byt schváleny v souladu se směrnicí 2014/34 / EU, známou jako ATEX, od 1. ?ervence 2003.

Tato směrnice byla formulována a p?ijata v souladu s rozhodnutím Evropské rady z roku 1985. Jejím cílem je sbli?ování právních p?edpis? v rámci zemí EU s cílem zajistit volny pohyb zbo?í.

Certifikovaná za?ízení jsou navr?ena tak, aby zabránila vzniku zdroj? zapálení, jako jsou: elektrické jiskry, oblouky a záblesky, elektrostatické vyboje, elektromagnetické vlny, ionizující zá?ení, horké povrchy, plameny a horké plyny, mechanicky generované jiskry, optické zá?ení, iniciace chemického plamene a komprese.

Pro implementaci směrnice ATEX nabízí SMC ?iroky sortiment produkt?, jako jsou elektromagneticky ovládané ventily, systémy sériového p?enosu dat, pneumatické válce, sníma?e polohy, kyvné pohony, multiplikátory, pozicionéry a procesní ventily, které jsou certifikovány jako odolné proti vybuchu v r?znych kategoriích ochrany.

千梦影院-千梦影院在线电影