Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada LFE

Pr?tok bez omezení

Pot?ebujete mít p?ehled o hodnotách pr?toku ve va?em za?ízení?

Pro tyto p?ípady SMC vyvinula  digitální elektomagnaticky sníma?, ktery jednodu?e umo?ní monitoring pr?toku vody a jinych kapalin. 


Hlavní vyhody: 

  • Bez mechanicky pohyblivych díl? - dlouhá ?ivotnost 
  • Pr?tok bez omezení pr??ezu 
  • Sběr a p?enos více informací najednou – vyborná viditelnost hodnot zobrazovanych na displeji
  • Zkrácení doby montá?e – směr proudění lze nastavit a měnit i po instalaci sníma?e
  • K dispozici provedení p?ipojovacích ?ástí z korozivzdorné oceli SUS 304 místo mosazi C37

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?ich aplikací: dostupnost prvk?, 3D modely, CAD soubory a dal?í infomace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, ?e vám digitální sníma? pr?toku LFE zaru?í ,,Pr?tok bez omezení"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看