Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Systémy sériového p?enosu dat

Sériová komunikace pro va?e aplikace

Pr?myslové komunika?ní sítě ve vyrobním procesu

Je známo, ?e pou?itím sériové komunikace ve vyrobním procesu se sní?í náklady na kabelá?, konektory, instalaci, také se zkrátí proces nastavení a ?as na vypracování elektrickych schémat a dokumentace k za?ízení.

Doplňující informace

SMC roz?í?ilo mo?nosti pr?myslové komunikace s ohledem na flexibilitu a v?estrannost, je? jsou aktuálními po?adavky trhu. SMC vám nabízí jednotky sériového p?enosu dat pro realizaci "Sériové komunikace pro va?e aplikace":

  • Komunikace a propojení - SMC produkty komunikují va?ím jazykem, vyhoda vzájemného propojení SMC produkt?
  • ?e?ení pro Pr?mysl 4.0 - vysoky stupeň centrálního ?ízení a diagnostiky díky vysoké p?izp?sobivosti SMC komunika?ních jednotek ?ad EX
  • Kompletní ?e?ení va?í aplikace s SMC produkty - SMC nabízí 12 000 základních prvk? se 700 000 variantami pro realizaci specifickych po?adavk? na automatizaci va?ich aplikací

P?esvěd?te se, jak s komunika?ními jednotkami ?ady EX m??e byt p?ínosná "SéRIOVá KOMUNIKACE PRO VA?E APLIKACE"

P?esvěd?te se, jak s komunika?ními jednotkami ?ady EX m??e byt p?ínosná "SéRIOVá KOMUNIKACE PRO VA?E APLIKACE". Komunika?ní jednotky ?ady EX komunikují va?ím jazykem: pr?myslové komunika?ní protokoly na standardu EtherNet nebo dal?í bě?né typy komunika?ních protokol? a je mo?né je p?ipojit k jakékoliv ?adě ventilovych blok? SMC s interním prodrátováním. Navíc umo?ňují vzdáleny p??tup a diagnostiku ?ím? splňují po?adavky Pr?myslu 4.0.

Produkty & podpora

Inspirujte se následujícími prvky, konfigurátory nebo softwarem pro vhodná ?e?ení dle va?ich po?adavk?.

P?íklady aplikací

P?íklady aplikací sériové komunikace ve vyrobním procesu:

Montá?ní linky

Kolaborativní roboti s optimalizovanou bezpe?ností stroj?

Montá?ní linky

Zpracovatelsky pr?mysl

Doprava sypkych materiál?, centrální ?ízení

Zpracovatelsky pr?mysl

Obalovy pr?mysl

Rychlé p?ipojení a jednoduchá vyměna nástroj? u robotickych ramen

Obalovy pr?mysl
千梦影院-千梦影院在线电影