Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ady AS-R & AS-Q

úspory díky regulaci tlaku a pr?toku

Pro aplikace se zpětnym zdvihem pohonu bez zátě?e.

?ada AS-R byla navr?ena tak, aby p?i zpětném zdvihu pohonu konstantním tlakem bylo dosa?eno sní?ení  spot?eby stla?eného vzduchu a? o 30%. ?ada AS-Q oproti tomu nabízí rychlé zavzdu?nění.

Tyto ventily jsou ideální kombinací pro ?ízení rychlosti válc? p?i sou?asném sní?ení spot?eby stla?eného vzduchu.

Hlavní vyhody ventil? pro úsporu stla?eného vzduchu jsou:

  • Vyrazné úspory stla?eného vzduchu - zpětny zdvih pohonu konstantním tlakem 0.2 MPa
  • Jednoduché nastavení - nastavení rychlosti válce dle va?ich po?adavk?
  • Zvy?ení produktivity - bez prodlou?ení reak?ní doby

 

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jaké m??ete dosáhnout s ?adami AS-R & AS-Q "úSPORY DíKY REGULACI TLAKU A PR?TOKU"

千梦影院-千梦影院在线电影