Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

?ada HECR

Vynikající teplotní stabilita a snadná montá?

Konstrukce za?ízení pro regulaci teploty médií s Peltierovym ?lánkem byla navr?ena tak, aby splňovala po?adavky trhu, a to jak standardizovanymi rozměry pro montá?í do stojanu, tak i vysokou teplotní stabilitou.

?ada HECR nabízí 5 velikostí. U v?ech velikostí je mo?né volit mezi chlazením a oh?evem.

Hlavní vyhody ?ady HECR jsou:

  • Zvy?it produktivitu a vykon stroje  - vynikající teplotní stabilita ± 0.01 a? 0.03 oC
  • úsporné na prostor a dobu instalace - navr?eno pro montá? do stojanu
  • Získat klidněj?í pracovní prost?edí - konstrukce bez pohyblivych ?ástí
  • Mít mo?nost proaktivní kontroly - p?edvídání změn

Získejte více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a získejte v?e, co pot?ebujete pro ?e?ení va?í aplikace: dostupnost prvk?, 3D model, CAD soubor, návod k pou?ití, technické údaje a dal?í informace.

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jakou nabízí ?ada HECR "VYNIKAJíCí TEPLOTNí STABILITU A SNADNOU MONTá?"

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看