Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Směrnice EU

Závazek spole?nosti SMC k evropskym normám

Ní?e uvedená tabulka shrnuje směrnice, které se vztahují k dodávkám a pou?ití komponent a systém?, které v Evropě dodává spole?nost SMC.

Je nezákonné dodávat vyrobky v EU po datu nabytí ú?innosti bez ozna?ení CE, pokud se vy?aduje, aby toto ozna?ení nesly. Je také nezákonné opat?it ozna?ením CE vyrobek, u něho? se to nevy?aduje, proto je d?le?ité, aby podp?rné dokumentované prohlá?ení jasně ukazovalo, se kterou směrnicí se shoda vy?aduje. Opat?ení vyrobku zna?kou je povinností vyrobce nebo dodavatele, pokud se vyrobek dová?í ze zemí mimo EU.

V?echny směrnice uvedené ní?e (s vyjimkou směrnice pro strojní za?ízení 2006/42/ES) byly v nedávné době p?epracovány, aby byly v souladu s rozhodnutím Nového legislativního rámce 768/2008/ES a Na?ízením (ES) 765/2008. Nahrazují směrnice v závorce ní?e. Nové směrnice vstoupily plně v platnost v dubnu 2016 a od tohoto data jsou uváděny v prohlá?ení o shodě vyrobk? spole?nosti SMC.

Podrobněj?í informace naleznete na ú?ední webové stránce EU pro Harmonizované normy

 

Jednoduché tlakové nádoby (SPVD)

Platí pro sva?ované nádoby o tlaku > 0.5 bar ur?ené pro vzduch nebo dusík.

Směrnice pro tlaková za?ízení (PED)

Tato směrnice platí pro návrh, vyrobu a posouzení shody tlakovych vyrobk? a sestav pro tekutiny (jak kapalné, tak plynné) s maximálním p?ípustnym (jmenovitym) tlakem vět?ím ne? 0,5 bar? nad atmosférickym tlakem. Pro ú?ely této směrnice existují ?ty?i kategorie ?tlakovych za?ízení“: nádoby, potrubí, bezpe?nostní p?íslu?enství a tlaková p?íslu?enství.

Směrnice o strojních za?ízeních (MD)

Podstatné po?adavky na ochranu zdraví a bezpe?nost vztahující se k návrhu a konstrukci strojních za?ízení a bezpe?nostních komponent.

Vztahuje se na sestavu spojenych sou?ástí nebo komponent, z nich? alespoň jedna je pohyblivá, a které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní pou?ití. Také zahrnuje zvedací za?ízení a bezpe?nostní komponenty.

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Ur?uje limity emisí elektromagnetického zá?ení z elektrickych a elektronickych p?ístroj? a imunity v??i elektromagnetickému zá?ení těchto p?ístroj?. P?ístroj je definován jako hotovy vyrobek, ktery je ur?en pro uvedení do provozu jako samostatná jednotka, v?etně pevnych za?ízení.

Nízké napětí (LVD)

Platí pro za?ízení pracující v rozmezí 50 V a? 1000 V st?ídavého proudu nebo 75 V a? 1500 V stejnosměrného proudu.

Za?ízení pro prost?edí s nebezpe?ím vybuchu (ATEX)

Definice ATEX: Potenciální prost?edí s nebezpe?ím vybuchu jsou prost?edí, která by se mohla stát vybu?nymi v d?sledku místních a provozních podmínek. Směrnice ATEX se tyká vybu?nych prost?edí, která jsou definována jako: směsi se vzduchem p?i atmosférickych podmínkách, ho?lavych látek v podobě plyn?, par, mlhy nebo prachu, v nich? se po vznícení roz?í?í ho?ení do celé nespálené směsi.
 
Následující pou?ití jsou směrnicí ATEX vyslovně vylou?eny a musí byt v souladu s dal?ími konkrétními směrnicemi: zdravotnické prost?edky; za?ízení nebo bezpe?nostní za?ízení pro pou?ití s vybu?nymi nebo chemicky nestabilními látkami; za?ízení pro domácí a nekomer?ní prost?edí, kde k prost?edí s nebezpe?ím vybuchu dochází únikem topného plynu; osobní ochranné prost?edky; pob?e?ní plavidla; mobilní jednotky a dopravní prost?edky.
 
Podívejte se na na?e portfolio prvk?, které jsou v souladu se směrnicí ATEX.

Omezení pou?ívání některych nebezpe?nych látek (RoHS)

Omezuje pou?ití následujících ?esti nebezpe?nych látek v elektrickych a elektronickych za?ízeních: olovo (Pb), rtu? (Hg), kadmium (Cd), ?estimocny chróm (Cr6 +), polybromované bifenyly (PBB), polybromovany difenylether (PBDE). PBB a PBDE jsou samozhá?ecí p?ísady pou?ívané v některych plastech.
 
 
Více informací o závazku spole?nosti SMC, ktery se tyká ekologického zadávání zakázek, najdete na na?í webové stránce věnované omezení pou?ívání některych nebezpe?nych látek (RoHS).

千梦影院-千梦影院在线电影