Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

RoHS Směrnice

SMC prvky splňují po?adavky směrnice RoHS

EU směrnice 2011/65/EU (RoHS)
Evropské na?ízení o omezení pou?ívání ur?itych nebezpe?nych látek (Restriction of the use of certain hazardous substances, ROHS) v elektrickych a elektronickych za?ízeních. Nahrazuje směrnici 2002/95/EC. Obecně známá jako bezolovnatá směrnice, jejím? cílem je, omezit pou?ívání ?esti následujících nebezpe?nych látek:

 • Olovo: 1000 ppm nebo méně
 • Rtu?: 1000 ppm nebo méně
 • Kadmium: 100 ppm nebo méně
 • ?estimocny chrom: 1000 ppm nebo méně
 • Polybromované bifenyly (PBBs): 1000 ppm nebo méně
 • Polybromované difenylétery (PBDE): 1000 ppm nebo méně
 • (PBB a PBDE jsou pou?ívané jako zpomalova?e ho?ení v plastech)

Od roku 2006, kdy směrnice plně vstoupila v platnost, pracuje SMC aktivně a kontinuálně na p?izp?sobení v?ech prvk? jejím omezením. Na této stránce si m??ete vyhledat v?echny SMC prvky, které vyhovují RoHS směrnici.

Ozna?ení prvk? splňujících po?adavky směrnice RoHS

Prvky spňující po?adavky směrnice RoHS se ozna?ují symbolem [G] na ?títku s objednacím kódem jak p?ímo na produktu tak i na obalu.

 

                                

 

 

Vyjímky pro aplikace / materiály SMC prvk?:

 • Elektrické a elektronické komponenty obsahující olovo ve skleněnych nebo keramickych ?ástech
 • Olovo jako legující prvek v oceli pro ú?ely obrábění
 • Slitiny mědi
 • Olovo jako legující prvek v hliníku
 • Olovo v pájce s vysokou teplotou tání
 • Olovo v lo?iskovych pouzdrech a pouzdrech pro kompresory obsahující chladivo, které se pou?ívají v aplikacích (HVACR)
 • Kadmium a jeho slou?eniny v elektrickych kontaktech
 

SMC dodr?uje zásady ochrany ?ivotního prost?edí "Green Procurement"

SMC zastává názor, ?e ochrana ?ivotního prost?edí je jedna z nejd?le?itěj?ích povinností lidského bytí a jeho p?ínosem je vyvíjet a dodávat prvky ?etrné k ?ivotnímu prost?edí.

Toto stanovisko je shrnuto do následujících 7 zásad:

 • Omezení pou?ití nebezpe?nych látek
 • Sní?ení hlu?nosti, vibrací a zápachu
 • Zamě?ení na prvky pro úsporu energie a médií
 • Ochrana p?írodních zdroj?
 • Optimalizace logistiky
 • Ekologická recyklace
 • Zve?ejňování informací o ekologickych aktivitách
 

Vy?e uvedené informace ukazují vyklad SMC zalo?eny na právních p?edpisech ze srpna 2017.
Zákazníci nakupující produkty SMC pro pou?ití v za?ízeních splňujících po?adavky směrnice RoHS by si měli tuto směrnici prostudovat, aby znali své zákonné povinnosti.

千梦影院-千梦影院在线电影