Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Flexibilní a chytrá ?e?ení pro velmi dynamické odvětví pr?myslu

Pokud existuje pr?mysl, ktery znovuobjevuje sám sebe, je to automobilovy. Obnova zahrnuje jak automobily samotné tak i jejich vyrobní procesy. Nap?íklad samo?ídicí auta jsou nyní novou realitou.

Pro automobilovy pr?mysl je budoucnost skute?ně sou?asností. SMC nabízí vhodná ?e?ení na základě norem jako CNOMO, DIN, ISO, VDMA, ATEX nebo NAAMS, která jsou vhodná i do náro?nych podmínek. Navíc i prvky, které jsou odolné a pevné, jako? i kompaktní provedení s nízkou hmotností vhodné pro robotické aplikace.

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

Nabízíme vám specifickou podporu v oblasti na?ich prvk? a i tym odborník? ve v?ech fázích va?eho vyrobního procesu: sva?ovna, lisovna, motorárna, lakovna a kone?ná montá?. Dále zde m??ete najít nabídku ?e?ení pro ka?dy z těchto proces?.

Jste Tier 1 dodavatel? Nabízíte zvyhodněně procesy v dodavatelském ?etězci?

Dodavatelé spoléhají na zku?enosti a vyhody plynoucí z SMC know-how stejně jako ze zákaznickych ?e?ení ve v?ech oblastech dodavatelského ?etězce.         

SMC globální tym odborník? je plně vy?kolen nabízet vám podporu v klí?ovych odvětvích jako je Pr?mysl 4.0 nebo Bezpe?nost stroj?. S tymem 1500 zku?enych in?enyr? soust?eděnych do 5 technickych center ( dvou v Evropě: Německo a UK) jsme p?ipraveni vyvíjet ?asto po?adovaná zákaznická ?e?ení.
 

“Automobilovy pr?mysl byl v?dy pr?kopníkem technologickych inovací, zlep?ení a optimalizací vyrobních systém?. Jsme p?ipraveni na novy vyvoj a jeho nové pot?eby.”

Nicola Furchì | Industry Manager Automotive & Machinery

Sva?ovna

Nabízíme optimální ?e?ení pro dopravníky, ?ezání materiálu a sva?ovací procesy.
Pot?ebujete kompletní ?e?ení pro speciální aplikace?
Nezávisle na tom zda jde o standardní nebo zákaznické ?e?ení, kontaktujte nás a spole?ně nalezneme vhodná ?e?ení.

Lisovna

Kompletní ?e?ení pro dodávku, distribuci a za?lěnění do procesu ve sva?ovně a lisovně.

Motorárna

V motorárně, kde dochází ke slou?ení obrábění s montá?í sou?ástí, vám rozsah na?ich prvk? zajistí spolehlivost, ú?innost a po?adovanou rychlost.

Sortiment obsahuje: jednotky úpravy stla?eného vzduchu, systém ?ízení chladicího okruhu, ?e?ení pro manipulaci, portfolio ventil? kompatibilních s vět?inou komunika?ních protokol? stejně jako speciální prvky pro efektivní transport.

Lakovna

V lakovně je p?edpokladem pro zaji?tění vysoké kvality kone?ného vyrobku bezpe?ná p?eprava karoserie a spolehlivá a rychlá aplikace laku.

SMC p?ínos pro vás v této oblasti se projevuje v návrhu a konstrukci rozvadě??, ventilovych blokl? pro ovládání trysek, vyrobcích bez silikonu, systémech pro vyměnu barev, procesních ventilech, systémech pro naná?ení vosk? pomocí ISO válc? a také dal?ími produkty pro speciální po?adavky procesu lakování.

Finální montá?

Kone?ná montá? a sva?ování vy?adují zaru?enou p?esnost a ú?innost.
Na základě těchto princip? p?edstavujeme návrhy ?e?ení pro manipulaci a dopravníky.
Sou?ástí nabídky jsou ventily, nará?kové válce nebo ionizéry, v?e pro zvy?ení spolehlivosti va?ich proces?.

千梦影院-千梦影院在线电影