Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Efektivita energií

ZEFEKTIVNěTE VYU?íVáNí VA?ICH ENERGIí

V dne?ní době, kde je po?adován nep?etr?ity provoz 24 hodin a 7 dní v tydnu, jak v jednotlivych pr?myslovych odvětvích, tak od zákazník?, ?ím? se neustále navy?ují dodávky energie, SMC podporuje zákazníky p?i efektivním vyu?íváním energií, tak aby bylo mo?né sní?it jejich energetické náklady a zároveň p?ispět ke globální udr?itelnosti. 

 Najděte inspiraci v 5 základních kamenech SMC efektivity vyu?ití energií, které vám pom??ou ve va?í spole?nosti nastavit vyhodnou energetickou strategii.

Efektivita energií

Získejte vět?í p?ehled o spot?ebě energie va?ich pneumatickych prvk?, tak abyste mohli optimalizovat jejich spot?ebu stla?eného vzduchu a za?ít sni?ovat svoje energetické náklady. 

Rádi byste se dozvěděli více o na?em technickém p?ístupu pro zefektivnění vyu?ití va?ich energií?

Stáhněte si na?e Technická doporu?ení a p?e?těte si, pro? se neustále zvy?uje tlak na v?echna pr?myslová odvětví dodr?ovat evropské cíle a p?edpisy. Dále se dozvíte, jak m??ete vyu?ít nové technologie a získat tak konkuren?ní vyhodu.

P?esvěd?te se sami jak m??ete s SMC "ZEFEKTIVNIT VYU?íVáNí VA?ICH ENERGIí"

Jak nejlépe dosáhnete efektivního vyu?ití energií. 

Vyroba energie

icons_generate.svg

 

Kdy? p?ipravujete suroviny pro vyrobu svych produkt?, jde o hruby plán? Nebo plánujete jen p?esné mno?ství, kolik materiálu bude pot?eba pro kone?nou vyrobu?

Ur?itá pe?livost, se kterou standardně zacházíme se surovinami nebo materiálem, je jen vyjíme?ně pou?ívána i u energie. 

Vyrábět jen co skute?ně spot?ebujete , je první krok směrem k efektivnímu vyu?ití energií. Ur?itě to není jednoduché, proto?e místo nadměrné spot?eby není snadné najít. Ale na základě na?ich zku?eností, pokud se zavedou ur?itá opat?ení, vysledky se dostaví.

P?esvěd?te se jak vám na?e produkty pomáhají vyrábět jen co skute?ně spot?ebujete:

 

Znovu pou?ít/ rekuperovat energii

icons_recover.svg

 

Jednou pou?itá, pro? ne znovu?

Recyklovatelnost energie spot?ebované ve vyrobních procesech má exponenciální ú?inek na efektivitu vyrobního závodu.

Zamě?te svoje úsilí na efektivní vyu?ívání energií vedoucích ke zvy?ení va?í konkurenceschopnosti. 

Pou?ijte znovu ji? vyrobené v procesech generujicích energii, nebo v pr?běhu pou?ívání. 

 

Pou?ijte znovu ji? vyrobenou energii

V podstatě dle definice, p?eměna energie vede k tvorbě tepla. Teplo m??e byt jednodu?e pou?ito znovu pro jakoukoliv jinou operaci, jako je nap?íklad oh?ívání vody (p?es vyměník tepla) nebo pro topení v závodě (p?es rozvody horkého vzduchu).

Pou?ijte znovu ji? vyrobenou energii

Rekuperujte pou?ité

Rekuperujte také u? pou?ité. Rozhodli jste se někdy rekuperovat stla?eny vzduch z va?eho válce? Kontaktujte nás a my vám uká?eme jak na to. U SMC to skute?ně jde.

Rekuperujte pou?ité

Monitorování spot?eby

icons_monitor.svg

 

Získáte celkovou analyzu vyu?ití, která bude obsahovat údaje o tom, ktery stroj ve va?í vyrobě nejvíce spot?ebuje nebo jaké jsou vykyvy v odběru.

P?idání sníma?? nebo jinych monitorovacích systém? umo?ní vět?í p?ehled o spot?ebě energie a kontrolu nad tím, jak a kde je pou?ívána.

?ím více informací bude obsahovat, tím lep?í bude kone?né rozhodnutí.

Instalace monitorovacích systém? a jinych ?e?ení pro kontrolu spot?eby vám poskytne podporu p?i mě?ení, zji??ování nesrovnalostí nebo neo?ekávanych únik?, a uká?e mo?nosti dal?ího zvy?ení vykonnosti.

P?esvěd?te se jak vám na?e produkty pomáhají monitorovat va?i spot?ebu stla?eného vzduchu:

Pou?ití energie

icons_use.svg

 

Neefektivní vyu?ití energie ve vyrobním závodě je ?asto následkem v?eobecného mínění, ?e stla?eny vzduch je v podstatě ,,zdarma".

Pouze pou?ívat nebo efektivně vyu?ívat, jaká je va?e situace?

Vybíráte prvky s ohledem na optimalizaci velikosti?

Je vá? rozvod stla?eného vzduchu navr?en tak, aby byla energie vyu?ívána efektivně?

Kdy? kupujete novy prvek, hledáte prvek s energeticky efektivní konstrukcí?

P?esvěd?te se jak vám na?e produkty pomáhají pou?ít jen co je nezbytně nutné:

P?emy?lejte efektivně

icons_think.svg

 

Pro SMC je efektivita energií sou?ástí Filozofie neustálého zlep?ování.

Abychom mohli zrealizovat efektivní vyu?ití energií, musí se změnit ná? p?ístup v ka?dodenním ?ivotě tak, ?e budeme hledat mo?né úspory energie p?i práci a rozhodovat se pro energeticky efektivní ?e?ení.

Myslete na zefektivnění vyu?ití va?ich energií.

Jinymi slovy, p?emy?let efektivně, nám pom??e do budoucna. V?echna uvedená ?e?ení v ?ástech "Vyroba energie", "Znovu pou?ít / rekuperovat energii", "Monitorování spot?eby" a "Pou?ití energie" nebyly pouze náhodnym vyběrem a spojením témat, jedná se o ?innosti, které by měly byt v tomto po?adí vykonány.

energy_efficiency_logo.svg
千梦影院-千梦影院在线电影