Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Máme pro vás inovativní ?e?ení, které pot?ebujete

Asi ?ádny jiny obor není tak silně charakterizován rychlym pokrokem a změnami jako elektronicky pr?mysl. Dne?ní trendy jsou samoz?ejmymi standardy v?erej?ka. Novinky zaji??ují podíly na trhu a revolu?ní vykony charakterizují novou generaci prvk?.

Abychom splnili po?adavky tohoto rychle se rozvíjejícího pr?myslu, dáváme vám k dispozici SMC rozsáhlé portfolio s ?e?eními pro r?zné aplikace a procesy v elektronickém pr?myslu. Jako jsou:

  • Aplikace s po?adavkem na vysokou ?istotu
  • Aplikace s vysoce ?istymi plyny
  • Aplikace pro vysoké vakuum
  • Aplikace pro p?enos polovodi??
  • Polohování a ?ízení pohybu
  • Montá? desek plo?nych spoj?
  • Procesy chlazení a regulace teploty médií
  • Aplikace pro povlakování
  • Monitorování a ?ízení médií
  • Odstranění statické elekt?iny

Dále m??ete detailně vidět tyto procesy a SMC konkrétní ?e?ení pro ka?dy z nich.

Víme v?ak, ?e standardní prvky ne v?dy splňují va?e pot?eby. Pro vyvoj ?e?ení na míru disponujeme pěti technickymi centry, z toho dvěma v Evropě (Velká Británie a Německo).

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

Vyroba polovodi??

Vyroba polovodi?ovych za?ízení je proces, ktery se pou?ívá k vytvo?ení integrovanych obvod?, které jsou p?ítomny v ka?dodenních elektrickych a elektronickych za?ízeních. Jedná se o vícestupňovy sled krok? fotolitografického a chemického zpracování, během kterych se postupně vytvá?ejí elektronické obvody na desti?ce z ?istého polovodi?ového materiálu. Témě? v?dy je jako materiál pou?íván k?emík, ale pro speciální aplikace jsou pou?ívány i jiné polovodi?ové materiály.

Okruh odvzdu?nění: procesní komora

High vacuum valves are located in the exhaust pipe of the process chamber. In addition, ultra-pure gas valves are used to direct the process gases into the process chamber.

Okruh chladící vody

Pro optimalizaci proces? jsou teploty jednotlivych komor (zejména procesní komory) p?esně ?ízeny. K tomuto ú?elu se pou?ívají procesní ventily, sníma?e pr?toku, regulátory tlaku a sníma?e tlaku.

Okruh nastavení teploty

Jednotky pro chlazení a jednotky pro regulaci teploty médií se pou?ívají k p?esnému ?ízení r?znych komor.

P?epravní komora a uzav?ená komora

Vyfukové potrubí: transportní komora a komora pro vkládání dodate?ného materiálu: ventily pro vysoké vakuum jsou umístěny ve vyfukovém potrubí transportní komory.

Napájecí komora dusík / vzduch

Regulátory tlaku, sníma?e pr?toku, filtry a odvzdu?ňovací ventily slou?í k plynulému odvětrání transportní komory. Tím se zabrání turbulenci, která by mohla zp?sobit ví?ení ?ástic.

Laserové aplikace

Vět?ina ?ip? je ozna?ena laserem pro trvalé, spolehlivé a atraktivní ozna?ení ve zlomcích sekundy. P?ed balením jsou k?emíkové polovodi?ové desti?ky identifikovány pomocí p?esně ?ízenych laser?, aby se zabránilo po?kození vlastností desti?ek.

Okruh chladící vody

Pro dosa?ení optimálních a konzistentních vysledk? je p?esně ?ízena teplota laseru a optiky. K tomuto ú?elu se ?asto pou?ívají procesní ventily, sníma?e pr?toku, regulátory tlaku a sníma?e tlaku.

Okruh nastavení teploty

Thermo-chiller or thermo-con are used to precisely control the laser and optics. See some of our portfolio products here:

千梦影院-千梦影院在线电影