Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

P?evěd?te se o na?ich jedine?nych a ú?innych ?e?eních pro manipulaci, ?ízení a transport.

Fotovoltaická divize vznikla z tymu pracovník? zabyvajících se elektronikou, kte?í s sebou p?inesli v?echny zku?enosti a know-how, které je mo?né aplikovat na vá? "solární sektor".

Na základě zku?eností z procesu vyroby fotovoltaickych ?lánk?, m??e SMC nabídnout a tak i vyhovět va?im specifickym po?adavk?m:

  • P?esnou a jemnou manipulaci se solárními ?lánky a panely
  • Rychly transport, ktery je vy?adován pro dosa?ení vysoké produktivity
  • Rovnoměrnost depozi?ní vrstvy
  • ?ízení teploty médií pro laserové aplikace

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

Jsme si vědomi, ?e fotovoltaicky pr?mysl je pravděpodobně jednou z nejcitlivěj?ích ?inností v oblasti úspor energie, proto poskytujeme taková ?e?ení, aby va?e vyroba byla ?etrněj?í vzhledem k ?ivotnímu prost?edí a samoz?ejmě nákladově efektivněj?í.

Nejen?e rozumíme fotovoltaickému vyrobnímu procesu, ale co je d?le?itěj?í, podporujeme vás v ka?dé jeho fázi. Prohlédněte si v?echny ní?e uvedené informace, abyste se seznámili s SMC ?e?ením pro fotovoltaicky pr?mysl.

Doplňující informace

Vyroba k?emíkovych buněk

Krystalicky k?emík pat?í mezi hlavní polovodi?ové materiály pou?ívané ve fotovoltaické technologii pro vyrobu solárních ?lánk?.

Podívejte se na jednotlivé fáze vyrobního procesu a vhodné SMC produkty:

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看

Vyroba modul?

?lánky se montují do solárních panel?, které pak tvo?í fotovoltaicky systém.

Podívejte se na jednotlivé fáze vyrobního procesu a vhodné SMC produkty:

Vyroba tenkého filmu

Vyroba tenkého filmu: solární ?lánek druhé generace, ktery je vyroben nanesením jedné nebo více tenkych vrstev.

Podívejte se na jednotlivé fáze vyrobního procesu a vhodné SMC produkty: