Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Pr?mysl 4.0

Chytré flexibilní ?e?ení

Od masové vyroby k flexibiní a individuální vyrobě, zní to dob?e?

Na pozadí rychlych změn v o?ekávání a preferencích, kde se loajalita poměrně ?asto vytrácí, kde se technologie vyvíjejí mnohem rychleji ne? na?e porozumění technologiím, cítíme, ?e musíme něco uchopit, a to něco je Flexibilita.

Po několika letech práce skrze Pr?mysl 4.0, Továrnu budoucnosti, Chytrou továrnu, Digitalizaci, tak byly tyto oblasti vámi pojmenovány, jste nás nau?ili, ?e p?idaná hodnota, kterou m??eme nabídnout zákazníkovi, co? znamená vám, je pomáhat p?i stavbě dostate?ně flexibilních stroj?. Je to tak jednoduché a zároveň tak komplikované.

Díky úzkému partnerství s vámi je systém Chytrého flexibilního ?e?ení spole?nosti SMC zalo?en na podpo?e navr?ení va?ich stroj? s prvky vhodnymi pro Pr?mysl 4.0, a tím je vybavit pot?ebnou pru?ností, kterou trhy vy?adují. Chytré a flexibilní ?e?ení kombinuje to, co funguje nejlépe, odborné znalosti v oblasti automatizace a nad?ení pro práci s vámi bok po boku.

Rádi byste se dozvěděli více informací o implementaci Pr?myslu 4.0?

P?e?těte si zde podrobněj?í informace o tom, jak se sou?asny pr?myslovy vyvoj soust?edí na pot?ebu vyrábět ne pro masy, ale na míru a p?edev?ím trvale udr?itelnym zp?sobem. Navrhujte va?e stroje tak, aby byly více v souladu s Pr?myslem 4.0 a zajistily flexibilní p?ístup k digitalizaci.

“Pr?mysl 4.0 není pouhym produktem, ktery lze jednodu?e objednat z katalogu.

Pro SMC je to podpora na?im zákazník?m p?i plánování a konstrukci flexibilních stroj?, které se doká?í rychle adaptovat a p?izp?sobit pot?ebám trhu.

Proto?e ka?dy zákazník má specifické po?adavky, my musíme byt schopni se p?izp?sobit v?em, aby na?i zákazníci dostali p?esně to, co pot?ebují.”

Michael Losert | Koordinátor Pr?myslového aplika?ního centra, SMC Německo

Doplňující informace

Seznamte se s ,,Chytrym a flexibilním ?e?ením od SMC"

Získejte podrobněj?í informace o tom, co znamená chytré flexibilní ?e?ení od SMC??????:

Flexibilita v pr?myslové síti

icons_tab_1.svg

 

Sníte o bezdrátovém propojení v?ech va?ich za?ízení? P?iná?íme vám flexibilitu komunikace va?ich stroj? a za?ízení v pr?myslové síti. 

Prediktivní údr?ba

Flexibilita pro rychlou reakci

Chytrá efektivita energií

icons_tab_4.svg

 

Jsme si vědomi závazku k ?ivotním prost?edí, vyu?íváme inteligentní efektivitu energií a klademe d?raz na udr?itelnou a ohleduplnou vyrobu v ka?dé oblasti pr?mysl. 

千梦影院-千梦影院在线电影