Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Mezinárodní tym specializovanych odborník? je vám k dispozici

Pot?ebujete technologicky vyspělá ?e?ení, kvalitní prvky s dlouhou ?ivotností a p?ípadně i minimální zástavbové rozměry?

Nezále?í na tom, jestli jste malá organizace nebo velká nadnárodní spole?nost. SMC Vám nabízí:

  • Materiály odolné mnoha r?znym typ?m provozních médií, v?etně těch nejagresivněj?ích
  • Systémy pro manipulaci s médii
  • Tichá za?ízení pro regulaci teploty médií
  • Prvky z akrylu ur?ené pro aplikace s nároky na vysokou ?istotu.
  • Speciální ?erpadla
  • Miniaturní ventily

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví.

A také zku?eny mezinárodní tym odborník? z oblasti Life Science.

Hledáte speciální ?e?ení?

SMC se Vám p?izp?sobí - celosvětově s 5 technickymi centry (2 z nich v Evropě) a 1500 in?enyry garantuje vytvo?ení zákaznickych ?e?ení pou?itím 12.000 základních SMC prvk? dle Va?ich po?adavk?.

?Spole?nost SMC ji? více ne? 30 let aktivně podporuje zdravotnicky pr?mysl a Life Science prost?ednictvím ?pi?kovych technologickych inovací a odbornych znalostí, díky kterym úspě?ně ?e?í náro?né po?adavky na míru zákazník?. SMC ka?door?ně investuje do vyzkumu a vyvoje (R&D) a se svojí celosvětovou sítí pobo?ek, je jednou ze stabilních ?len? pr?myslového odvětví. SMC je osvěd?eny partner se zájmem p?ispívat k ?e?ení, která vedou ke zlep?ení zdraví a ke zvy?ení kvality ?ivota. “

 

Philippe Pinto | European Life Science Manager

Doplňující informace

Jsme odborníky ve va?em pr?myslovém odvětví                          

Jsme si vědomi r?znorodosti proces? ve va?em odvětví. Ní?e naleznete na?e konkrétní ?e?ení: 

千梦影院-千梦影院在线电影