Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Jsme p?ipraveni podporovat va?e individuální pot?eby

Na?e nabídka produkt? pro oblast analytické technologie zahrnuje ?erpadla pro dopravu a dávkování, hadice, ?roubení a ?iroké portfolio ventil?. V na?em sortimentu ventil? nabízíme regula?ní ventily, které mají oddělená pracovní a ?ídicí média s minimálním ztrátovym prostorem, membránové a sedlové ventily pro kapaliny a plyny, stejně jako ventily v miniaturním provedení.

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

"Vícevrstvá p?ipojovací deska v rozli?ném materiálovém provedení" 

Jedním z na?ich klí?ovych speciálních vyvojovych trend? pro tento pr?mysl jsou vícevrstvé p?ipojovací desky vyráběné v nejr?zněj?ích materiálovych provedeních. Tyto desky obsahují t?ídimenzionální struktury kanál? s optimalizovanym pr?tokem pro propojení a? 5-ti vrstev. Dále vyvíjíme sestavy sníma??, za?ízení pro regulaci teploty médi a elektrickych pohon?, které vyhovují po?adavk?m na?ich zákazník?. 

Ní?e naleznete podrobná specifická ?e?ení pro diagnostiku in vitro, biotechnologii a elementární analyzu.

Hledáte ?e?ení na míru?

Nabídka pro oblast analytickych technologií vyu?ívá na?í schopnosti vyvíjet ?e?ení na míru. K tomu máme pět technickych center, z nich? dvě se nacházejí v Evropě (Německo a Velká Británie). Na?i in?eny?i zde spolupracují se zákazníky, aby zajistili vyvoj individuálního ?e?ení, které uspokojí jejich specifické pot?eby.

"P?ední vyrobci analytickych nástroj? vy?adují pro své aplikace kompletní ?e?ení. Spole?nost SMC nabízí své rozsáhlé zku?enosti s manipulací s kapalinami a plyny, zejména v oblasti ventil? a ventilovych blok? pro reálná ?e?ení typu Plug & Play."

Thomas Lindhammer | Key Account Manager Strategic Customer & Markets,? SMC Germany

Diagnostika In Vitro

Pro diagnostiku in vitro, nabízíme komponenty a individuální zákaznická ?e?ení pro p?esnou kontrolu kapalin v analytickych p?ístrojích. Také poskytujeme ?e?ení pro bezpe?nou p?epravu a vkládání vzorkovych nádob v aplikacích Pick & Place.

Biotechnologie

V oblasti biotechnologií vám poskytujeme univerzální a spolehlivá ?e?ení pro efektivní ?ízení r?znych plyn? a kapalin.

Splňujeme specifické po?adavky va?ich aplikací, jako jsou analyzátory krve a DNA, typizace bakterií nebo rozplňování tekutin.

Elementární analyza

Kromě pohon? pro aplikace Pick & Place a jejich ?ízení, nabízíme p?edev?ím ?e?ení pro ?ízení plyn? a chemikálií pomocí prvk?, které mají kompaktní design.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看