Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Také se staráme o zlep?ení kvality ?ivota.

Technologie pro zdravotnictví zahrnují ?irokou ?kálu obor? a aplikací. V?echny v?ak mají jedno spole?né: p?íznivy dopad na zdraví a kvalitu ?ivota (MedTech Europe).

Pro tuto oblast navrhujeme ?adu ?e?ení - také velmi rozsáhlych - které zahrnují regulaci teploty médií, miniaturní procesní ventily, nástr?né spojky, ?roubení a hadice a speciální produkty bez obsahu oleje a maziva, dále pak SMC portfolio elektrickych pohon? a driver?.

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

1500 in?enyr? jako technická podpora

Kromě standardních ?e?ení nabízí SMC i vyvoj zákaznickych ?e?ení p?izp?sobenych individuálním po?adavk?m. Tuto slu?bu m??e SMC nabídnout díky 5 technickym centr?m s 1500 in?enyry celosvětově. V Evropě jsou 2 z nich, a to v Německu a UK.

Prohlédněte si následující ?e?ení pro steriliza?ní technologie, lé?bu pomocí rázové vlny, dentální aplikace a rentgenové systémy

?Zákazníci z oblasti zdravotnictví po?adují dlouhodobou strategii, její? znaky jsou vytrvalost a trpělivost. Tím se postupem ?asu stáváte její sou?ástí a více rozumíte pot?ebám zákazník?“.

Max Lemacon | Responsable Grands Comptes Internationaux Life Science

Doplňující informace

Steriliza?ní technologie

Dlouholetá spolupráce se zákazníky, kte?í pracují se steriliza?ními technologiemi, nám pomohla vyvinout ?irokou ?kálu ?e?ení, která splňují jejich po?adavky na kvalitu a dlouhou ?ivotnost.

SMC ?e?ení se vyzna?ují odolností proti otěru zp?sobeném prouděním, vysokou bezpe?ností z hlediska těsnosti ventil?, jako? i jejich kompaktností a snadnou údr?bou. Nabízíme také ?e?ení vhodná pro vysoké teploty (páru).

Lé?ba rázovou vlnou

V lé?bě pomocí rázové vlny jsme zamě?eni na minimální zástavbové rozměry, co? umo?ňuje instalaci na?ich prvk? ve velmi omezenych prostorech.

Jako dodavatel pneumatickych a elektrickych prvk? pro automatizaci jsme schopni vám navíc dodat v?echny pot?ebné komponenty.

Dentální aplikace

V dentálních aplikacích na?i zákazníci tradi?ně oceňují SMC kompaktní design prvk?, v?etně sestav ventilovych blok? a modulárních jednotek pro úpravu stla?eného vzduchu. Dal?í kompletní ?e?ení, jako nap?. ?ízení kapalin v dezinfek?ních roztocích, jsou také vysoce ceněna.

Jsme dlouholetym spolehlivym a zku?enym dodavatelem pro známé firmy v oboru stomatologie.

Rentgenové systémy

Vedle na?ich standardních produkt? vám také nabízíme ?e?ení na míru, které splňují po?adavky na vysokou dostupnost va?ich systém?, stejně jako spolehlivé a p?esné ?ízení teploty médií.

SMC ?e?ení pro rentgenové systémy nabízí kromě chladicích jednotek také návrh chladicího okruhu v?etně návrhu propojovacích rozvod?, ?roubení a hadic.

千梦影院-千梦影院在线电影