Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Zamě?eno na bezpe?nost

Bezpe?nost vytvá?í d?věru. Jako silny a spolehlivy partner v oblasti pr?myslové automatizace s pneumatickymi a elektrickymi systémy vás chce SMC kompetentně a spolehlivě provázet během celého ?ivotního cyklu va?eho stroje a p?i tom také zodpovědět a profesionálně vy?e?it v?echny relevantní dotazy ohledně bezpe?nosti procesu.

Od individuálně navr?enych stroj? a? po vysoce komplexní systémy splňujeme nejen v?echny po?adavky na flexibilitu a produktivitu, ale také na úplnou bezpe?nost u?ivatel? a provozu.

Abychom to ve va?í spole?nosti zajistili, nabízíme inovativní a na míru ?itá bezpe?nostní ?e?ení a k tomu vhodné prvky vyhovující normě ISO 13849. úkolem je dosa?ení co nejvy??í minimalizace rizik a ochrany obsluhy stroj?.

úspěch celku spo?ívá v detailu. U v?ech otázek tykajících se va?í bezpe?nostní technologie spoléháme na osobní nasazení. Máme velky tym odborník? pe?ující o zákazníky v celé Evropě a ?irokou distribu?ní sí?. Pro vás to znamená: ná? kompetentní tym p?sobí p?ímo ve va?í oblasti a je vám plně k dispozici v?etně osobního kontaktu.

D?raz je kladen na bezpe?nost mezi ?lověkem a strojem.

Informace o bezpe?nostních parametrech SMC prvk?

Získejte v?echny klí?ové parametry tykající se bezpe?nosti a stáhněte si po?adované soubory SISTEMA. Tento software spole?ně s ově?enymi informacemi o produktu slou?í jako podpora pro rychlou a spolehlivou tvorbu bezpe?nostního obvodu.

“Bezpe?nost pneumatickych obvod? je stále v rané fázi. A? p?íli? ?asto kon?í na bezpe?nych digitálních vystupech. Jako kompetentní partner v oblasti automatizace vás spole?nost SMC podporuje, abyste se bezpe?ně dostali a? na cílovou ?áru a dosáhli úspě?nych spolehlivych ?e?ení. ”

Patrick Wotawa | Machinery Safety European Product Manager

Doplňující informace

P?esvěd?te se sami, jak vás m??e SMC podpo?it s 6 slu?bami vytvo?enymi na míru pro bezpe?nost stroj?

Ventily pro odvzdu?nění a dvouru?ní ovládání

SMC nabízí bezpe?nostní ventily pro dvojité odvzdu?nění zbytkového tlaku. Spole?ně s dvouru?ním ovládáním jsou v?echny konstruovány dle normy EN ISO 13849.
P?esvěd?te se sami na videu.

Ventily a ventilové bloky

Portfolio prvk? SMC obsahuje i takové ventily, které jsou schopny ovládat směr pr?toku se speciálně p?idanou funkcí, díky ní? je stroj spolehlivěj?í a bezpe?něj?í.
Tady jsou některé z nich.

SMC nová ?ada SY ventil? speciálně pro bezpe?nostní aplikace

Kromě ventil?, které vidíte ní?e, SMC nabízí i několik provedení ventilu ?ady SY, které jsou speciálně navr?eny pro pou?ití do specifickych bezpe?nostních obvod?. Stáhněte si katalog, abyste si je mohli prohlédnout, a nebo se informujte u na?ich odborník?, pokud vás zajímají dal?í informace.

Regulátory tlaku

SMC vám nabízí ?iroky sortiment regulátor? tlaku k ?ízení tlaku vzduchu v hlavních rozvodech va?eho závodu. Obsahuje varianty s modulární konstrukcí, která umo?ňuje spole?nou montá? s ostatními prvky pro úpravu stla?eného vzduchu nebo do blok? pro ?ízení r?znych úrovní tlaku ve stejnou dobu. Vyberte si ten, ktery vám vyhovuje.

?krtící ventily

SMC nabízí ?iroké portfolio ?krticích ventil? pro p?ímou montá? do p?ipojovacího závitu pneumatického válce. To eliminuje problém prasknutí hadice a zvy?uje bezpe?nost stroje. Do nabídky pat?í i ventily pro odvzdu?nění zbytkového tlaku pro uvolnění stla?eného vzduchu v p?ípadě zastavení pohonu. Takto m??e byt zaji?těn bezpe?ny proces údr?by.

Zpětné ventily

Zpětné ventily jsou obvykle umístěny v bezpe?nostních obvodech. Jsou to klí?ové prvky spolehlivosti, díky nim? je pr?tok stla?eného vzduchu v p?ípadě nutnosti jednosměrny.

Sníma?e polohy a tlaku

M??ete si vybrat jazy?kové nebo elektronické sníma?e polohy, pro p?ímou montá? nebo pomocí dr?ák?, ktery nejlépe vyhovuje va?í aplikaci snímání polohy pneumatického válce nebo úchopné hlavice.
Sníma?e tlaku se pou?ívají k vizualizaci tlaku vzduchu v rozvodech a poskytují informace o p?ípadnych poruchách.

千梦影院-千梦影院在线电影