Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

SMC vá? spolehlivy partner pro pr?myslovou automatizaci

Poj?me ?e?it va?e individuální po?adavky na aplikaci spole?ně.

Tlakem na dosa?ení vy??í produktivity, zaváděním více automatizovanych proces? a pr?bě?nych analyz dat, se stala inteligentní vyroba (Smart Manufacturing) d?le?itym cílem dne?ka. Tento technologicky hnany p?ístup pou?ívající p?es internet propojené stroje, tak aby se dal monitorovat cely vyrobní proces, vede k vyvoji inteligentních produkt?.

IO-Link sníma?e, IO-Link master a IO Link ?ídicí prvky od SMC jsou p?íklady těchto inteligentních produkt?, které umo?ňují zvy?ení produktivity a sní?ení náklad?.

Nová technologie dělá sníma?e a ?ídicí prvky inteligentněj?í, ale...

Co je IO-Link doopravdy?  

IO-Link (IEC1131-9) je otev?eny sériovy komunika?ní protokol, ktery umo?ňuje obousměrnou vyměnu dat ze sníma?? a za?ízení, které jsou p?ipojeny k masteru. IO-Link master m??e p?ená?et tato data p?es r?zné sítě, komunika?ní sběrnice nebo interní sběrnice a zp?ístupňuje tak data pro okam?ity zásah nebo dlouhodobou analyzu pomocí pr?myslového informa?ního systému (PLC, HMI, atd.). Ka?dé za?ízení IO-Link má tzv. IODD soubor (IO Device Description) , ktery popisuje dané za?ízení i jeho mo?nosti.

Věděli jste, ?e...

IO-Link není dal?í typ sériové komunikace? Je to "point-to-point" komunikace mezi kompatibilním IO-Link masterem a komunika?ním za?ízením. Jeliko? je IO-Link otev?eny protokol, tak master je dostupny prakticky pro ka?dou komunika?ní sběrnici nebo automatiza?ní systém (PLC).

IO-Link od SMC: 6 vyhod

1. Dostupnost vět?ího mno?ství dat

2. Diagnostika produktu

3. Standardní prodrátování

4. Vzdáleny p?ístup

5. Jednoduchá vyměna produktu

6. Zaji?tění proti neoprávněné manipulaci

  • Sní?ení celkovych náklad?
  • Zvy?ení efektivity proces?
  • Zlep?ení dostupnosti stroje

 

IO-Link vyhody od SMC

Sníma?e

Master

?ídící prvky

1. Dostupnost vět?ího mno?ství dat

K dispozici zde jsou t?i primární datové typy, které rozdělujeme na cyklická data (data jsou pravidelně p?ená?ena) nebo na acyklická data (data jsou p?ená?ena dle pot?eby nebo na vy?ádání).

  • Procesní data - Data, které za?ízení ?te.
  • Servisní data - Informace o samotném za?ízení.
  • Provozní data - Oznámení (diagnostika)
1. Dostupnost vět?ího mno?ství dat

2. Diagnostika produktu

Není t?eba ?ekat na procesní selhání, aby mohlo dojít k vyměně sníma?e.

Za?ízení jsou neustále monitorována, abychom znali jejich stav v provozních datech.

V závislosti na za?ízení m??eme sledovat, zda není po?kozeno nadměrnou teplotou, tlakem, zda není mimo dovoleny rozsah, zda nedo?lo k interní chybě, atd.

2. Diagnostika produktu

3. Standardní prodrátování

Cely p?enos namě?enych dat je digitální, v?echny parametry za?ízení jsou ulo?eny v IO-Link masteru. P?enos dat je zalo?en na 24 V signálu a nejsou po?adovány ?ádné stíněné vodi?e

3. Standardní prodrátování

4. Vzdáleny p?ístup

Uzp?sobená ?e?ení nabízí pr?bě?nou změnu parametr?. Celkové nastavení ovládání z ?ídicího systému (PC) minimalizuje ?as a zvy?uje dostupnost stroje.

4. Vzdáleny p?ístup

5. Jednoduchá vyměna produktu

Vyměna plug & play zjednodu?í p?ipojení: spole?ny konektor pro komunikaci a el. napájení. Parametry jsou ulo?eny v masteru, co? umo?ňuje automatické nastavení poka?dé, kdy je za?ízení p?ipojeno.

5. Jednoduchá vyměna produktu

6. Zaji?tění proti neoprávněné manipulaci

Funkce blokování kláves zabraňuje neoprávněnym osobám zasahovat do nastavení.

6. Zaji?tění proti neoprávněné manipulaci
千梦影院-千梦影院在线电影