Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Nabízíme hygienické standardy a vysokou rychlost pro vá? vyrobní proces

Potraviná?sky pr?mysl je vysoce ovlivněn p?ísnymi právními p?edpisy. Na konci dne v?ichni vy?adují záruky na jídlo, které konzumujeme. Proto jsou tyto normy pro v?echny hlavním tématem p?i vyvoji konkrétních ?e?ení pro toto pr?myslové odvětví. Nejen z hlediska materiál?, které zaru?ují netoxické vyrobky pro kone?né spot?ebitele, ale také z hlediska hygienického designu, odolnosti materiál? proti korozi pou?itych v ?istych prostorech.

 

?e?ení, která pokra?ují, dále a dále a dále… jako vá? proces

Kromě dodr?ování souvisejících potravinovych p?edpis? má SMC p?ipravena ?e?ení, která splňují náro?né po?adavky nep?etr?itého provozu 24 hodin denně, 7 dní v tydnu. Zlaty standard pro mě?ení produktivity vyroby. Komponenty s dlouhou ?ivotností udr?ují krok s nep?etr?itymi vyrobními procesy.

Identifikujte procento vyrobního ?asu, ktery je skute?ně produktivní, pomocí OEE (celková ú?innost za?ízení).


V sou?asné době má SMC zastoupení v 83 zemích, ze kterych podporuje jakoukoliv globální poptávku. Díky 5 technickym centr?m v rámci celého světa, garantuje SMC nabídku zákaznickych ?e?ení dle va?ich po?adavk?.

 

Na?e konkrétní odpovědi na va?e specifické otázky

Potraviná?sky pr?mysl zahrnuje ?etné podoblasti a ka?dá z nich má své specifické zvlá?tnosti. Dále m??ete objevit r?zná ?e?ení, která nabízí SMC v pr?myslovych odvětvích, jako je vyroba pochutin, piva, mlé?nych produkt? nebo nápoj?. Pokud máte aplikaci v jiném díl?ím odvětví, kontaktujte na?eho odborníka a projednejte konkrétní ?e?ení.

Odborníci v potraviná?ském pr?myslu pracují ruku v ruce s na?imi tymy věnujícími se úsporám a efektivitě vyu?ití energií, proto?e nep?etr?itá vyroba zna?ně tě?í ze zavedení základních kamen? energetické ú?innosti v jejich závodech.

Partnerství, na která jsme hrdí

SMC má globální partnerství a ?lenství v pr?myslovych asociacích. Nap?íklad: Rockwell Encompass Partnership, EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), PMMI (Institute of Manufacturers Manufacturers Institute) a je také ?lenem Ucima (Unione costrutore machine tools Italy).

Více informací

Jít na ,,Digitální katalog"

"Mileniálové jsou rostoucí inspirací v oblasti vyroby potravin, zvlá?tě pro vyrobce, kte?í se zabyvají obalovymi ?e?eními a umo?ňují konzument?m ?asovou flexibilitu p?i stravování. Produkty spole?nosti SMC jsou v souladu s p?ísnymi p?edpisy, kterymi se ?ídí ka?dodenní vyroba potravin. P?esto?e roste poptávka po zrychlení vyrobních proces?, spole?nost nezapomíná na nutnost respektovat udr?itelnost a sni?ování energetickych náklad?."

Diego Mirabelli | European Industry Manager Food

Mohlo by vás také zajímat

?i?tění

?i?tění a dezinfekce jsou d?le?itymi prvky p?i vyrobě vysoce kvalitních produkt?. Hygienická vyroba zahrnuje r?zné ?ásti vyrobního procesu, jako jsou potrubí, nádr?e nebo stroje.

Na konci ka?dého vyrobního cyklu musí byt v?echny pou?ité prvky o?i?těny od zbytk? a bakteriální flóra musí byt odstraněna, aby bylo zaji?těno, ?e dal?í cyklus bude dokonale dezinfikován.

Vlhká prost?edí

Click to configure Rich text snippet

Vyroba PET lahví

Click to configure Rich text snippet

Celková efektivita za?ízení (OEE - Overall Equipment Effectiveness)

Click to configure Rich text snippet

Prvky pro úsporu energií

Click to configure Rich text snippet

Aplikace pro potraviná?sky pr?mysl

R?znorodost vyrobních proces? v potraviná?ském pr?myslu si vy?aduje specifická ?e?ení:

千梦影院-千梦影院在线电影