Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Aplikace pro vyrobu mlé?nych produkt?

Rozumíme, ?e vyroba nápoj? je slo?ity, rychle se měnící proces. Pot?ebujete spolehlivé partnery, aby byl zaru?en stabilní běh vyroby zahrnující procesy:

  • Od depaletizace k paletizaci
  • Od oplachování po mytí
  • Od uzavírání po etiketování

SMC nabízí kompletní ?e?ení pro va?e klí?ové po?adavky jako jsou:

  • Velké objemy vyroby
  • Rozpou?tědla zp?sobující korozi
  • Oplachování chemikáliemi
  • Hygiena
  • ?etrnost k ?ivotnímu prost?edí a úspora energií

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

"P?i vyrobě mle?nych vyrobk? je nutné pou?ít produkty z korozivzdorné oceli vhodné do hygienicky ?istého prost?edí. SMC nabízí speciální hygienické válce, nástr?né spojky a hadice, které splňují  tyto p?ísné po?adavky ?istého prost?edí."

 

 

 

Marten Lijklema | Sales Engineer, SMC Netherlands

Individuální proces zpracování mlé?nych vyrobk?

Podívejte se na na?e "zralé" ?e?ení pro vá? proces

image/svg+xml