Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Aplikace pro vyrobu pochutin

SMC je na tomto vysoce konkuren?ním trhu spolehlivy partner, ktery rozumí po?adavk?m na nep?etr?itou vyrobu 24 hodin, 7 dní v tydnu.

Na základě tohoto po?adavku na?i odborníci vyvinuli specifická ?e?ení pro jednotlivé fáze celého procesu:

  • Od loupání ke sma?ení
  • Od krájení k vá?ení
  • Od ochucení po zabalení

Proto také byl ná? sortiment navr?en tak, aby:

  • Minimalizoval nebezpe?í kontaminace
  • Vyu?íval efektivně energie
  • Odolal extrémním teplotám
  • Zlep?il kontrolu náklad?

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

"Denně se zamě?ujeme na pot?eby na?ich zákazník?, pomáháme jim rychle se p?izp?sobit rozvíjejícímu se trhu, vytvá?et bezpe?né pracovní prost?edí a zvy?ujeme efektivní vyu?ívání energií v procesech vyroby. Ruku v ruce zvy?ujeme zákazník?m jejich konkurenceschopnost."

 

Jorge Salgado | Food Project Manager, SMC Spain

Doplňující informace

Vyrobní proces pochutin

Podívejte se na SMC ?e?ení pro ka?dou fázi vyrobního procesu

image/svg+xml 1 3 6 2