Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Prvky pro obráběcí stroje

Automatizovaná ?e?ení pro obráběcí stroje

Na?ím cílem je zvy?it va?i produktivitu. SMC nabízí ?e?ení pro dosa?ení vysoké p?esnosti a spolehlivosti, dlouhé ?ivotnosti, a také prvky pro optimalizaci hmotnosti a zástavbovych rozměr?. Na?e slu?by p?izp?sobujeme va?im individuálním pot?ebám - podporujeme tak vá? koncept Lean Managementu.

Spolehlivost

S na?í konceptem "Chytré flexibilní ?e?ení" od SMC vás podporujeme na cestě k optimálnímu plánování va?í vyrobní kapacity.

Udr?itelnost

Udr?itelnosti p?ikládáme velky vyznam - a? u? p?i hospodárném vyu?ívání zdroj? nebo p?i nakládání s nebezpe?nymi látkami.

Lean Management

SMC vyroba, logistika a vlastní technická centra nabízejí ?e?ení pro vá? Lean Management. Díky na?emu integrovanému vyrobnímu systému garantujeme nejvy??í spolehlivost - p?i dodání i kvalitě na?ich prvk?.

千梦影院-千梦影院在线电影