Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

SMC ?e?ení pro robotické aplikace

Vá? partner pro robotiku

Roboti a lidé jsou nuceni pracovat v synergii: pr?mysloví roboti se více a více podílí na provozu vyrobních závod?, naproti tomu lidé p?ispívají svymi schopnostmi ke strategickému my?lení, vynalézání a detail?m.

Na základě úzkého vztahu s na?imi zákazníky - na?e inspirace - se produkty SMC pou?ívají k hledání a vytvá?ení ?e?ení, která d?íve nebyla pova?ována za mo?ná.

Pokud jde o nás, SMC m??e byt ?Vá? partner pro robotiku“. Na?e mezinárodní tymy odborník? jsou p?ipraveny vám pomoci s va?imi ka?dodenními vyzvami a na?e místní a evropská technická centra jsou p?ipravena vyvinout jakékoli ?e?ení p?izp?sobené pro va?e pot?eby.

?Pochopení pot?eb na?ich zákazník? a typu komponent, které zákaznící po?adují, znamená, ?e jsme vytvo?ili ?adu ?e?ení, která jsou kompaktní, s nízkou hmotností a energeticky ú?inná.“

Andreas Czezatke | Expert pro robotiku – SMC Rakousko, Austria Global Cobot Project Leader CEE

Doplňující informace

Objevte inovativní produkty od SMC jako ?e?ení pro robotické aplikace

Inovace

Zbavte se potí?í s kabely u va?eho robota

S pomocí integrovaného bezdrátového systému pro ?ízení ventilového bloku, prvnímu na světě, m??e ka?dá robotická aplikace mít p?ínos ze zkrácení doby montá?e a nákladnych prostoj? ve vyrobě. Snadněj?í a cenově vyhodněj?í bez pr?myslovych komunika?ních kabel?.

Rychlost

Nechte svého robota pohybovat se rychleji a zvy?te tím svou produktivitu

SMC ?ady J nabízí pneumatická ?e?ení speciálně navr?ená na základě koncepce optimalizace hmotnosti a rozměr?. To umo?ní, aby se rameno robota mohlo pohybovat rychleji, proto?e se bude sni?ovat setrva?né zatí?ení, co? zvy?í produktivitu díky vyrazně krat?ím dobám cyklu.

Odolnost

Navr?eno tak, aby vydr?elo pohyby va?eho robota

Robotické aplikace obvykle musí odolat rychlym a slo?itym pohyb?m. Zde naleznete SMC návrh na prodlou?ení ?ivotnosti va?ich produkt? a interval? údr?by.

Jednoduchá vyměna

Vyměna nástroj? va?eho robota nebyla nikdy snaz?í

Pokud se ve stejné robotické aplikaci musí pou?ít několik nástroj?, neváhejte a podívejte se na dal?í produkt.

Minimální zástavbové rozměry

Prostorově úsporné elektrické ?e?ení 3 v 1, které vá? robot pot?eboval

Miniaturizace je klí?ovym faktorem pro zvy?ení produktivity va?í robotické aplikace, a proto SMC vyvinulo ultra kompaktní ?e?ení, které integruje lineární motor, lineární vedení a odmě?ovací senzor.

P?esvěd?te se, jak mohou ?e?ení od SMC konkrétně zlep?it va?e aplikace

Manipulace pomocí úchopnych hlavic

Pot?ebujete uchopit r?zné p?edměty? Proto jsme tady!

Pneumatické prvky, elektrické prvky nebo ?iroká nabídka provedení, s nimi? vám SMC umo?ní se svym robotem zvládnout to, co chcete.

Transport pomocí vakua

Sestavte si kompletní ?e?ení s vyu?itím vakua

Pokud je pro va?i robotickou aplikaci zapot?ebí pou?ít vakuum, máme pro vás skvělou nabídku: prvky s nízkou hmotností, krátká reak?ní doba, snadná integrace nebo r?zné materiály a tvary p?ísavek. V?e, co byste mohli pot?ebovat, najdete v sekci "Prvky pro vakuum".

Sva?ování

SMC odolná ?e?ení pro va?eho sva?ovacího robota

K dispozici máme ?e?ení odolná proti elektromagnetickému ru?ení p?i upínání a umístění sva?ovaného materiálu, a také ?iroky vyběr hadic vhodnych pro sva?ovací aplikace, kde jiskry a okuje mohou zp?sobit problém.

Lakování

Kdy? je vysoká kvalita laku nutností

Va?i aplikaci lakování děláme sna??í pomocí ?ady produkt? bez silikonu, které jsou vhodnou volbou pro automobilovy pr?mysl a lakovny, aby se zabránilo ne?ádoucím ú?ink?m silikonu na p?ilnavost nátěru.

千梦影院-千梦影院在线电影