Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

SMC vám poskytne odolná a trvalá ?e?ení dle va?ich pot?eb

Tak legendární pr?myslové odvětví jako je tě?ební pr?mysl m??e mnoho získat díky pneumatickym prvk?m a automatizaci.

Tě?ba a její zpracování se vyzna?uje velmi náro?nymi, a? extrémními pracovními podmínkami, tak?e pokud pr?mysl vy?aduje odolné, spolehlivé a kvalitní prvky, je to právě tento.

Mnohokrát, proto?e zdraví zaměstnanc? a bezpe?nost je v sázce a pro vá? klid, je SMC zde a nabízí vám:

  • ?iroky sortiment standardních prvk?: pohony pro vy??í zátě?e, válce dle normy ISO, pozicionéry.
  • Vyrobu na zakázku: Zvlá?tní válce p?izp?sobené Va?im pracovním podmínkám nebo rozvadě?e vyrobené dle Va?ich specifickych pot?eb.
  • Materiály, které jsou odolné vysokym teplotám a trvanlivé komponenty.

Více informací

Nav?tivte ná? online digitální katalog a inspirujte se prvky do va?eho pr?myslového odvětví

P?izp?sobíme se vám

SMC se Vám p?izp?sobí - celosvětově s 5 technickymi centry (2 z nich v Evropě) a 1500 in?enyry garantuje vytvo?ení zákaznickych ?e?ení pou?itím 12.000 základních SMC prvk? dle Va?ich po?adavk?.

"P?esto?e se spole?nost SMC profiluje jako dodavatel pro Pick & Place automatizaci, jsme také vyrobcem ?irokého sortimentu produkt? pro tě?ební pr?mysl."

Ulf Helles | Business Development Manager, SMC Sweden

Doplňující informace

千梦影院-千梦影院在线电影