Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

SMC eLEARNING-200 vyukovy program

Dovednosti pro va?i obchodní ?innost

Odborné znalosti a dovednosti získané p?i praktickych cvi?eních v kurzech splňují zásadní kriteria r?stu kvalifikace. Odborně vy?kolení zaměstnanci zaji?tují zdárny chod a vyvoj firmy. Zvlá?tě v oblasti pr?myslové automatizace, která se ka?dym dnem rapidně vyvíjí, jsou tyto dovednosti nezbytné.

Chcete p?enést znalosti na vá? tym ú?inně a jednodu??e? Chcete dosáhnou vysledk? v krátkém ?ase?
SMC eLEARNING-200 vyukovy program kombinuje teorii a praxi a p?iná?í vám znalosti v nejkrat?í mo?né době.

 

Shrnutí va?ich vyhod:

 • V?echny technologie a technické termíny automatizace jsou slou?eny do jednoho celku
 • Sluchové, vizuální, ?tení/psaní nebo kinestetické
  – tento vyukovy systém zahrnuje v?echny u?ební metody
 • Vícejazy?ně (?esky, anglicky, německy a ?panělsky)
 • Uceleny koncept vám uká?e logické souvislosti
 • Dostupnost kurz? 24 hodin / 7 dn? v tydnu
 • Rychlé získání znalostí
 • Náhrada klasickych teoretickych lekcí

 

Uceleny systém ?kolení vám dává náskok

Ka?dá kapitola ve vyukovém programu za?íná krátkym p?edstavením a stanovením cíl?. Následně je obsah kurzu procházen bod po bodu. K jednoduchému porozumnění slou?í mnoho animací a ilustrací. Texty jsou navíc hlasitě ?teny programem. Na konci ka?dé kapitoly je hlavní obsah zopakován a d?le?ité ?ásti jsou prově?eny dotazníkem. Po úspě?ném ukon?ení modulu získá absolvent certifikát, ktery m??e byt vyti?těn.

Prohlédněte si obsah na?ich ?kolicích kurz?:

 1. úvod do pr?myslové automatizace
 2. Základní principy pneumatickych systém?
 3. úvod do elektrotechniky
 4. DC stejnosměrny proud
 5. Obvody st?ídavého proudu
 6. Polovodi?ová technika
 7. Kabelá? a ochrana elektrickych obvod?
 8. Elektromotory
 9. Senzorika
 10. Programové ?ízení
 11. ?ízení proces?
 12. Hydraulika a elektro-hydraulika
 13. Robotika

 

SMC eLEARNING-200 vyuková licence

SMC eLEARNING-200 vyukovy program je exkluzivním produktem SMC. Licence eLEARNING programu je platná po dobu jednoho roku. Ka?dá licence m??e byt p?i?azena jedinci po dobu platnosti licence a p?esunuta dal?ímu zájemci v po?adí. Prodlou?ení licence je mo?né.

Ná? systém je vám dostupny 7 dn? v tydnu, 24 hodin denně. To vám nabízí nejvy??í stupeň pru?nosti pro získávání a roz?i?ování va?ich vědomostí v oblasti automatiza?ních technologií. V?e co pot?ebujete je internet a platná licence.

Zajímáte se o ná? vyukovy program? Jděte na anglickou demoverzi a p?esvěd?te se: www.smc.cz/elearning200-example
 

Zaujali jsme vás?
Kontaktujte nás:
T: +420 541 424 611
[email protected]cz

千梦影院-千梦影院在线电影