Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Vítejte v SMC eShopu

SMC eShop

Děkujeme, ?e máte zájem o tuto snadnou a rychlou cestu, jak získat pot?ebné informace o cenách, termínech odeslání a dostupnosti SMC prvk?. SMC eShop - nejsnadněj?í cesta, jak si p?ímo objednat na?e prvky.

eShop tip - "P?ímé zadávání objednacích kód?"

Díky funkci "P?ímé zadávání objednacích kód?" m??ete p?idat:

  • známé objednací kódy prvk?
  • speciální produkty (změna konce pístnice, speciální provedení)
  • prvky neobsa?ené v digitálním katalogu

p?ímo do ko?íku.

P?ehled funkcí ko?íku

Vyhledávání prvk?
Vyhledávejte prvky snadno a rychle díky funkci "Vyhledávání" a pomocnych filtr? p?ímo na webovych stránkách. 
P?ímé zadávání objednacích kód?
Znáte p?esny objednací kód prvku? Pak m??ete pou?ít rychlé p?ímé zadávání do ko?íku - velmi praktické pro p?idávání objednacích kód? speciálních produkt? a prvk? neobsa?enych v digitálním katalogu - funguje i se zákaznickymi objednacími kódy.
Nahrát seznam prvk?
P?es funkci "Nahrát seznam prvk?" m??ete p?idat do ko?íku více prvk? najednou - jednodu?e je sepsat do excelovského souboru, ulo?it a nahrát do ko?íku.
Konfigurovat
Konfigurejte prvky dle va?ich specifickych po?adavk? - v digitálním katalogu m??ete nakonfigurovat více ne? 500 000 provedení.  
Informace

Informace o prvku jsou dostupné kdykoli - cena, dodací lh?ta, termín odeslání, sazební za?azení zbo?í, země p?vodu, katalog, technická dokumentace, 3D náhled, CAD data, náhradní díly, p?íslu?enství a dal?í.

Ulo?it ko?ík
Ulo?te si ko?ík pro opakované objednávání stejnych prvk?. 
Sdílet ko?ík
Sdílejte vytvo?eny ko?ík s kolegyněmi a kolegy online. 
Vytvo?it ko?ík (PDF / Excel)
Stáhněte si obsah ko?íku do souboru .xlsx nebo .pdf  pro dal?í zpracování. 
Oblíbené
Spravujte sv?j seznam oblíbenych prvk? pro je?tě rychlej?í p?ístup. 
Dotaz na SMC 
Máte dotazy ohledně prvk?, cen nebo termín? odeslání? Po?lete nám sv?j dotaz p?ímo prost?ednictvím nákupního ko?íku. 
Objednat online
Online objednání je vám k dispozici 24 hodin 7 dn? v tydnu.
千梦影院-千梦影院在线电影