Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

Aktuální informace o opat?eních tykajících se nemoci COVID-19

Jsme zde stále pro vás!

Po těchto nelehkych měsících se pomalu vracíme k bě?nému provozu. Kromě vyu?ívání moderních multimediálních kanál? (3CX, skype atd.) jsme vám opět k dispozici i osobně ve va?í spole?nosti p?i dodr?ení v?ech hygienickych podmínek. V p?ípadě zájmu kontaktujte va?eho obchodního zástupce, ktery s vámi probere v?echny podmínky i pro osobní kontakt. 

Informace ohledně dodání zbo?í

Od na?ich dodavatel? z Asie a Evropy máme potvrzeno, ?e proces objednávání i dodávání z?stává bez vyraznych omezení. Vzhledem k těmto informacím m??eme potvrdit, ?e jsme schopni udr?et plánované mno?ství zásob standardních prvk? a slu?eb, uspokojit poptávku po speciálních prvcích a produktech na míru zákazník?m.

V této nelehké době bychom rádi p?ispěli k zabezpe?ení plynulého podnikání v na?í zemi. Pokud máte problémy s dodacími termíny, bez ohlednu na p?í?iny, rádi vám pom??eme najít náhradu za po?adovany pneumaticky prvek s obdobnymi parametry. P?esto?e jsme v ?eské republice p?istoupili k preventivním opat?ením v rámci logistiky, abychom minimalizovali ve?kerá rizika, objednávky vy?izujeme bez problém?.

Tak jako celá firma, tak i na?e digitální slu?by, které poskytujeme jsou maximálně flexibilní. 24 hodin denně 7 dní v tydnu jsou vám k dispozici eShop, konfigurátory a software od SMC jako podpora pro navrhování a optimalizaci komponent? pro va?e aplikace. 

 

 

 

Na?e digitální slu?by - dostupné 24/7

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看