Vyběr prvk?
×

Jít na "Obsah ko?íku"
Objednací kód

M?j ú?et

×

Vítejte u SMC !

St?íbrny Píst

O CO JDE?

St?íbrny píst SMC je mezinárodní soutě? pro studenty st?edních odbornych ?kol na téma pr?myslové automatizace. SMC tuto soutě? p?ipravuje ji? od roku 2015. Cílem St?íbrného pístu SMC je podpora vyuky pr?myslové automatizace. Soutě?ní formou studenty motivovat k dal?ímu vzdělání i nad rámec ?kolních osnov a dát jim mo?nost porovnat svoje znalosti a zku?enosti v ostré konkurenci st?edních ?kol z ?eské republiky a ze Slovenska.

Soutě?e se m??e zú?astnit ka?dá st?ední ?kola z ?eské republiky a ze Slovenska, která má v osnovách vyuku automatizace nebo mechatroniky.

Pneumatické, elektropneumatické systémy a pr?myslová automatizace

Cílem studentské soutě?e je podpo?it vyuku pr?myslové automatizace. Formou soutě?e studenty motivovat k dal?ímu vzdělání nad rámec ?kolních osnov a dát jim mo?nost porovnat svoje znalosti a zku?enosti v ostré konkurenci st?edních ?kol z ?eské republiky a ze Slovenska.

Základní popis soutě?e

 • Kapacita soutě?e navy?ena a? na 60 soutě?ních tym?!
 • 5 disciplín v hlavní soutě?i a jedna speciální doplňková soutě?. To v?e v rámci jednoho soutě?ního dne! (Celkem soutě? proběhne ve 3 soutě?ních dnech)
 • Hlavní soutě?:
  1. Pneutrainer - praktické sestavování pneumatickych a elektropneumatickych obvod?.
  2. AutoSIM - online tvorba a simulace pneumatickych a elektropneumatickych obvod?.
  3. Identifikace komponent a jejich stavba podle dokomunetace.
  4. Novinka - Hledání závad na jednoú?elovém stroji se systémem MAP-200.
  5. Test v?eobecnych znalostí.
 • Speciální doplňková soutě?: Programování jednoú?elového stroje s elektrickym pohonem SMC (zvlá?? vyhodnocena a odměněna).
 • Věcné odměny pro studenty z prvních 3 tym? v hlavní i doplňkové soutě?i.
 • Pro vítěznou ?kolu v hlavní disciplíně trofej "St?íbrny píst SMC."
 • Odměny i pro první 3 vítězné ?koly v hlavní soutě?i ur?ené pro dal?í vzdělávání student?.
 • Pro nejlep?í ?kolu z dané země jsou trofeje pro "Národního vítěze pro ?eskou republiku" a "Národního vítěze pro Slovensko."
 • Doprovodny odborny program pro pedagogicky doprovod.
 • Detailní informace budou dostupné po uzav?ení p?íhlá?ek v pravidlech soutě?e.

 

Chcete vědět více informací?

Nav?tivte na?i speciální webovou stránku, věnovanou studentské soutě?i St?íbrny Píst, kde se dozvíte detailní informace.

V p?ípadě dotaz?

Neváhejte se ozvat na adresu: [email protected]

Transparentnost

Transparentnost

Soutě? ?St?íbrny píst SMC“ klade velky d?raz na stejné startovní podmínky pro v?echny studenty a plnou transparentnost p?i p?ípravě, realizaci a hodnocení úloh. Proto se spole?nost SMC rozhodla v rámci dotace soutě?e garantovat bezplatny nárok na získání knihy ?SMC — Základy pr?myslové automatizace,” která m??e byt základním zdrojem pro p?ípravu na soutě?. P?itom bychom tuto nabídku neradi limitovali pouze na soutě?ící studenty, tak?e knihu m??e zdarma dostat celá t?ída t?ída / obor (více detail? v p?ihlá?ce k soutě?i).Dále mají studenti k dispozici plně funk?ní, ?asově omezenou zku?ební verzi programu SMC AutoSIM 200. V?echny komponenty, které budou sou?ástí vyukového panelu SMC Pneutrainer jsou p?edem publikovány v?etně jejich obrázku a popisu. Podrobná pravidla soutě?e jsou zve?ejněna v?dy minimálně s měsí?ním s p?edstihem. Obtí?nost disciplín je stanovena také na základě pravidelné komunikace s pedagogy. Tímto organiza?ní tym je?tě jednou děkuje pedagog?m za podněty a zpětnou vazbu, které nám velice pomáhají p?i úspě?né realizaci soutě?e.

Musíme také zmínit doplňkovou soutě?í disciplínu spo?ívající v programování jednoduchého jednoú?elového stroje. Aby ka?dá tym měl stejné startovací podmínky, dva měsíce p?ed soutě?í dostávají studenti k zap?j?ení jeden elektricky pohon, ovládací mikrokontrolér, v?echnu pot?ebnou dokumentaci a také kontakt na speciální technickou podporu SMC, která jim p?ípadně poradí jak se vzorky pracovat. To znamená, ?e ka?dy student bude mít na za?átku stejné informace a mo?nosti pro úspě?né zvládnutí disciplíny. Tato disciplína klade vy??í nároky na samostatnost v p?ípravě student?, av?ak na?e zku?enosti z minulého ro?níku, kdy jsme tuto doplňkovou soutě? zavedli, jsou velice pozitivní a tě?íme se na dal?í vykony student?. Navíc, tato situace reálně simuluje situace, které budou student dnes a denně ?e?it ve svém budoucím povolání.

?as, stres

?as, Odpovědnost

Záměrem soutě?e je také rozvoj praktickych dovedností, rychlého my?lení a hledání ?e?ení v úlohách, které simulují reálné podmínky pr?myslové vyroby: v krátkém ?ase splnit zadání, umět se rozhodnout, zvolit správnou taktiku, stát si za svym rozhodnutím a za svymi vysledky, to v?e ve vysoce konkuren?ním prost?edí mezinárodní soutě?e.

Improvizace

Kreativita

Je mnoho zp?sob? jak dojít k cíli. Stejně tak m??e existovat více zp?sob?, jak vy?e?it zadany úkol. V tom je také kouzlo soutě?e ?St?íbrny píst SMC!“

Strategie

Strategie, Taktika

Správná p?íprava na soutě?ní klání musí samoz?ejmě obsahovat i taktickou p?ípravu. Jsme rádi, ?e pravidla soutě?e umo?ňují volbu r?zné taktiky, jak absolvovat dané úlohy. Ka?dy soutě?ní tym se m??e takticky rozhodnout, která cesta je pro něj vyhodněj?í. Jeden p?íklad za v?echny. Pokud si nejsem jisty(á), je lep?í se sna?it dokon?it úlohu s nápovědou, která znamená bodovou srá?ku? Pokud se nám následně poda?í cely soutě?ní úkol v daném kole vy?e?it jako první, m??eme získat bonusovy bod za rychlost...

Legrace

Legrace

P?vod slova legrace je ve zkomolení latinského slova recreatio, které znamená osvě?ení, ob?erstvení, ?i zotavení. Jsme rádi, kdy? tyto pocity za?ívají jak soutě?ící, jejich pedagogicky doprovod, tak samotní organizáto?i. A m??eme konstatovat, ?e prostoru pro legraci v jakémkoliv smyslu bylo (a doufáme, ?e i v budoucnu bude) během soutě?e plno.

千梦影院-千梦影院在线电影