Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Katalo?ki broj

Moj nalog

×

Mo?da ste zainteresovani i za ...

Na?e usluge i re?enja

Izabrani proizvodi za "Powertrain"

Obrada i monta?a pogonskog sklopa zahteva konvergenciju mnogih tehnologija automatizacije. SMC-ov veliki izbor pneumatskih i elektri?nih aktuatora posti?e potrebnu preciznost i pouzdanost.

Pored toga, na? portfelj se krec?e od prilago?enih re?enja za pripremu vazduha i sistema za kontrolu cirkulacije, preko komponenti za manipulatore i sisteme za rukovanje, do ventila sa svim uobi?ajenim modelima sabirnica, kao i do specijalnih proizvoda za transportnu tehnologiju.

Proverite SMC proizvode i re?enja za automobilsku industriju
Izabrani proizvodi za

Prilago?ena re?enja

Pored ?irokog asortimana standardnih komponenti, razvoj prilago?enih visokotehnolo?kih re?enja predstavlja centralni deo na?eg portfolia.

Da bismo svoju viziju ostvarili, iskoristic?emo svu na?u stru?nost i iskustvo. U zajedni?kom radu na projektu razvijamo prilago?ene modifikacije i nova inovativna re?enja koja ne samo da pokrivaju va?e zahteve, vec? podr?avaju Va?e ambicije na gladak, pouzdan i profitno orijentisan na?in.

Prilago?ena re?enja

O SMC-u

SMC te?i da globalno zadovolji zahteve kupaca i podr?i automatizaciju kroz najnaprednije tehnologije u pneumatici i elektrici.

Kao vodec?a svetska kompanija i sa in?enjerskim osobljem ?iji broj prelazi 1.500, SMC Vam pru?a najbolju stru?nost i podr?ku za Va?e projekte automatizacije u vi?e od 80 zemalja.

Budite sigurni da imamo pravu komponentu ili re?enje koje odgovara Va?oj potrebi sa vi?e od 12.000 proizvoda i 700.000 dostupnih varijacija. Sme?teni u 28 zemalja Evrope, pru?amo brzu isporuku i konkurentne cene zahvaljujuc?i na?em jedinstvenom proizvodnom sistemu, a maksimiziranjem na?ih lokalnih proizvodnih moguc?nosti, garantuje se stabilna isporuka proizvoda.

 

 

 

O SMC-u
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看