Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

A?a??daki konular da ilginizi ?ekebilir...

Hizmetlerimiz ve ??zümlerimiz

?yonizerler– “ SMC′nin iyonizerleri ile kazanc?n?z? g?rün

Planlanmam?? duraklamalardan, da??n?k ürünlerden veya sars?nt?lardan muzdarip misiniz?

K???n, so?uk hayat?m?za ve fabrikalar?m?za nüfuz etmeye ba?lad???nda, statik elektri?e ve üretim süre?leri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat etmek i?in mükemmel bir zamand?r.

?yonizer kullanarak statik elektrikle mücadele etmek
?yonizerler– “ SMC′nin iyonizerleri ile kazanc?n?z? g?rün

Robotik ürünler – SMC'nin “Sa? kolunuz” olmas?na izin verin

?evrim sürelerini azaltmaya, üretkenli?i art?rmaya ve yüksek kalite seviyelerini korumaya ihtiyac?n?z var m??

Robot üreticileri, enerji verimlili?i dostu ürünlerle birlikte hafif ve kompakt ??zümlerimizle hizmetinizdeyiz. Tüm dünya ?ap?nda 83 lokasyonda ürünlerimiz mevcuttur.

Uygulaman?za y?nelik robot teknolojisi ??zümlerimizi ke?fedin
Robotik ürünler –  SMC'nin “Sa? kolunuz” olmas?na izin verin

Enerji verimlili?i– SMC ile verimlili?inizi artt?r?n

Enerji verimlili?i faaliyetlerinin uygulanmas? yoluyla rekabet gücünüzü art?rmak istersiniz, belki de CO2 emisyonlar?n?n azalt?lmas?n? istersiniz veya katk?da bulunabilirsiniz.

Her iki durumda da, “Verimlili?inizi art?rman?n” en iyi yollar?n? bulmak i?in sizinle birlikte ?al??maya haz?r yerel uzman ekiplerini hizmetinize sunuyoruz.

SMC ile verimlili?inizi nas?l art?raca??n?z? ke?fedin.
Enerji verimlili?i–  SMC ile verimlili?inizi artt?r?n

SMC Hakk?nda

SMC dünya genelinde mü?teri memnuniyetini esas alarak, en inovatif pn?matik ve elektriksel teknolojiler ile otomasyonu desteklemektedir.

Ara?t?rma ve Geli?tirmede ?al??an 1500'ün üzerindeki mühendis kadrosuyla Dünyan?n lider firmas? SMC, 80'den fazla ülkede otomasyon projelerinde, size, en iyi deneyimi ve deste?i sa?l?yor.

Toplamda 12,000 temel ve 700,000'den fazla ürün ?e?idiyle uygulaman?z i?in en do?ru ??züme sahip olaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Avrupada 28 ülkede yerle?ik olarak, benzersiz üretim sistemimiz sayesinde h?zl? telimat ve rekabet?i fiyatlar, yerel üretim kabiliyetlerini artt?rarak kesintisiz tedari?i garanti ediyoruz.

SMC Hakk?nda
千梦影院-千梦影院在线电影